A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn khoá V nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ chương trình công tác toàn khoá của chi bộ;

          Căn cứ đặc điểm tình hình của chi bộ;

          Chi bộ ban hành chương trình công tác năm học 2018-2019.

1. Mục đích yêu cầu

          Tăng cường mạnh mẽ công tác chỉ đạo của chi bộ trườnng THCS Thị trấn.

Tạo điều kiện để cho chi uỷ chi bộ hoạt động chỉ đạo nhà trường và các tổ chức chính trị hoạt động hiệu quả và làm tốt công tác GD đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của xã hội.

Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của chi bộ để đưa hoạt động của nhà trường hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

2. Đặc điểm tình hình của chi bộ

2.1 Đặc điểm tình hình

Số lượng và chất lượng đảng viên của chi bộ: Tổng số có 21 đồng chí  viên,  trong đó 19 đồng chí chính thức. Chất lượng đảng viên trong chi bộ hằng năm đều  xếp loại 100 % hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Cơ cấu đội ngũ đảng viên: Có 01 chi bộ độc lập, trình độ: 21/21 đồng chí có trình độ đại học, Trình độ lý luận chính trị( trung cấp 01 đồng chí, sơ cấp 02 đồng chí.)

2.2.Thuận lợi:

          Chi bộ được quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Thị trấn.

          Chi bộ có quy chế làm việc cụ thể rõ ràng, phân công nhiệm vụ từng đảng viên, có kế hoạch hoạt động của chi bộ hằng năm.

          Các đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của ngành, đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Khó khăn:

          Đảng viên trong chi bộ tuổi đời và tuổi đảng còn trẻ cho nên chưa có nhiều  kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống.

          Hoàn cảnh gia đình một số đảng viên còn nuôi con nhỏ nhiều, đảng viên nữ chiếm tỷ lệ cao(18/21 đảng viên là nữ), cho nên các mặt hoạt động phong trào còn hạn chế.

3. Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ   

3.1 Phương hướng chung:

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng bộ các cấp mà trực tiếp là Đảng bộ Thị trấn, căn cứ vào các Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục, đặc biệt là   thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ năm học 2019-2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của

nhà trường trong năm học. Cụ thể  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… để chỉ đạo toàn bộ hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

3.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

          Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập và quán  triệt các Nghị quyết và chỉ thị:

Nghị quyết ĐH Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thị trấn Mường Chà khóa V nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo15/5/2016  về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng phong cánh Hồ Chí Minh”

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 30/3/2017 của tỉnh uỷ về tăng cường kỷ  luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW, ngày 14/01/2013  về “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.

Chi bộ nhà trường xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2019-2020 với nội dung sau :
          Thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
           Xây dựng Chi bộ là cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, là hạt nhân, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể là:

Chỉ đạo nhà trường duy trì tốt  đạt chuẩn phổ cập GD THCS mức độ III.

Trường được sở giáo dục về kiểm định lại giữ vững kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ III và trường chuẩn quốc gia đạt cấp độ II.

3.3 Các nhiệm vụ cụ thể của chi bộ:

3.3.1. Công tác xây dựng đội ngũ.

 Phải vững vàng về chính trị, kiên định không bị giao động trong mọi hoàn cảnh tác động của xã hội.

Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên, phấn đấu có nhiều đảng viên là chiến sĩ thi đua; giáo viên dạy giỏi các cấp. Khắc phục khó khăn trong cuộc sống để không có đảng viên nào không hoàn thành nhiệm vụ trong các năm học.

 Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đi học các lớp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị và Đại học vừa học  học vừa làm, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3.3.2. Xây dựng quy mô trường lớp

 Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, duy trì biên chế lớp học. Biên chế đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

 Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học để đảm bảo đủ các thiết bị dạy học tối thiếu cho mỗi khối lớp để nâng cao chất lượng giáo dục.

 Tiếp tục duy trì hoạt động của hội cha mẹ học sinh, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đáp ứng đầy đủ điều kiện phục vụ học tập của học sinh: tu sửa nhỏ cơ sở vật chất, hệ thống đường điện, các thiết bị phục vụ dạy và học…  xây dựng bổ sung mái nhà xe cho giáo viên và mái nhà xe nhà vệ sinh khu nội trú.

Thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tạo khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp.  Đặc biệt chú ý công tác vệ sinh trường lớp sạch sẽ bảo đảm công tác vệ sinh. Thực hiện tốt trường học an toàn và giữ vững 5 tiêu chí của “  trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3.3.3. Công tác chuyên môn.

Thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học.

 Tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Tổ chức tốt phong trào thi đua 02 tốt "Dạy tốt - Học tốt "; phong trào  thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Xây dựng đội ngũ CBGVNV có phẩm chất đạo nghề nghiệp.

Nâng cao năng lực của đội ngũ, cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh. Dạy học theo định  hướng phát triển năng lực của học sinh và phân hoá học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiêm cứu khoa học của học sinh.

         Tiếp tục đẩy mạnh nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá theo phát triển năng lực của HS, bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng, đánh giá  trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả các em học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua kết quả thực thực hành...

         Tập trung bồi dưỡng giáo viên về năng lực chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng giáo viên nòng cốt ở tất cả các bộ môn, bồi dưỡng GV tham gia các cuộc thi:  Tổ chức tốt thi GVDG cấp trường, thi GV chủ nhiệm giỏi, cuộc hướng dẫn HS tham gia cuộc thi thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi học sinh giỏi cấp trường để lựa chọn giáo viên, học sinh tham gia dự thi cấp huyện và cấp tỉnh..., đồng thời giúp đỡ và bồi dưỡng giáo viên mới. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực của học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

      Quan tâm công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. Nâng cao chất lượng dạy 2 buổi/ngày.Tăng cường công tác dạy phân hoá học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình, làm tốt công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. Tổ chức tốt các cuộc thi cấp trường. Có đủ các đội tuyển tham gia các Hội thi do cấp huyện, tỉnh tổ chức như: HS giỏi các môn văn hóa ,thi giải toán bằng máy tính cầm tay lớp 9... Phấn đấu chất lượng dạy và học.

         - Hồ sơ:  Khá, Tốt: 100 %     

          - Giảng dạy : Giỏi 22/24 (trong đó cấp huyện 18, cấp Tỉnh : 7. Không có GV xếp loại TB).

          Hạnh kiểm:    

          Tốt : 86%;   Khá:  11%;    Trung bình: 3%.

Về chất lượng học lực:  

           + Học lực :  Giỏi :  12%;   Khá : 42% ;   TB : 46 %  ;   Yếu : 3 %

           + Chuyển lớp thẳng đạt 97 %.

           + Chuyển lớp sau thi lại đạt 100%

           + TNTHCS đạt 100 %

- Cấp trường:   Học sinh giỏi  các môn:  120 em.

          - Cấp huyện:  Học sinh giỏi bộ  môn: 40 em.

          - Cấp tỉnh:     Học sinh giỏi các môn  9 em.

          - 100% học sinh được học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng HS giỏi và giảm tỷ lệ HS yếu kém.

* Cuối năm học chỉ còn  tỷ lệ học sinh yếu 3%.

* Các cuộc thi KHKT:

          Cấp trường: 7 sản phẩm, cấp huyện: 03 sản phẩm, cấp tỉnh: 01 sản phẩm.

* Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng:

Cấp trường: 7 sản phẩm, cấp huyện: 02 sản phẩm, cấp tỉnh: 01 sản phẩm.

* Công tác PCGDTHCS: Duy trì, giữ vững và nâng cao dần tỉ lệ đạt chuẩn PCGDTHCS đạt mức độ 3.

*   Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh gia ngoài: Tiếp tục xây dựng và duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trường đạt trường chuẩn QG.  Năm học 2019-2020 Sở giáo dục thẩm định lại cơ sở đánh giá đạt chất lượng giáo dục.

4. Công tác tài chính:

Thu quỹ đảng phí  1 % và nộp theo quý: Nộp về Đảng uỷ Thị trấn 50 % và chi bộ giữ lại 50 % chi đúng mục đích theo đúng nguyên tắc tài chính, quy chế chi tiêu của chi bộ.

 Chi bộ chỉ đạo nhà trường: Sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm sử dụng đúng mục đích, không được lãng phí. Phấn đấu không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý về tài chính trong nhà trường.

5. Công tác xã hội hoá giáo dục

          Chi bộ chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ Chính quyền Thị trấn để vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để nhà trường tiếp tục sửa chữa cơ sở vật chất, làm mái nhà xe, mái nhà vệ sinh của khu nội trú và làm trần chống nóng phòng học môn Ngoại Ngữ.

6. Công tác thi đua

          Tổ chức phát động 4 đợt thi đua trong năm học. Phấn đấu:

-Chi bộ nhà trường:

 Đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc đề nghị Đảng uỷ Thị trấn khen thưởng.

100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó xuất sắc 15 %.

  • Chính quyền

+ Tập thể:

           Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen và thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.    

           Lớp tiên tiến:   06/12 lớp.

          Học sinh đạt danh hiệu " Học sinh giỏi" : 12 %    

          Học sinh đạt danh hiệu "Học sinh tiên tiến" :  42 %

+ Cá nhân:

           Chiến sỹ thi đua cơ sở : 6 đồng chí.

           Lao động tiên tiến:     30 đồng chí.

           SGD tỉnh khen: 1 đồng chí; UBND tỉnh tặng bằng khen: 1 đồng chí.

           UBND huyện khen: 13 đồng chí.

-Công đoàn trường:

+ Tập thể: Công đoàn trường xuất sắc đề nghị Liên đoàn tỉnh tặng cờ thi đua.

+ Cá nhân: LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen: 01 đồng chí, LĐLĐ huyện khen: 4 đồng chí.

          -Chi đoàn:

+ Tập thể: Chi đoàn xuất sắc đề nghị tỉnh đoàn tặng bằng khen

+ Cá nhân:

-Liên đội:

+ Tập thể: Liên đội xuất sắc đề nghị Hội đồng đội tỉnh tặng bằng khen. Khen.

+ Cá nhân:

7. Công tác xây dựng Đảng của chi bộ

7.1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đây là công tác hàng đầu của chi bộ. Xây dựng lòng tin của đội ngũ đảng viên với sự nghiệp cách mạng mà mỗi đảng viên là người đi đầu thực hiện; mỗi đảng viên là một tấm gương sáng cho quần chúng noi theo, được nhân dân, phụ huynh và học sinh tin tưởng, quý mến.

Chi bộ trường luôn thể hiện rõ là một tập thể lãnh đạo sáng suốt, có uy tín. Mọi đảng viên phải có ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức, không có đảng viên nào vi phạm những điều cấm đối với đảng viên không được làm.

Mỗi đảng viên phải là một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện tốt các đường lối của Đảng và đồng thời tuyên truyền vận động những người thân trong gia đình, mọi người xung quanh cũng như các đồng nghiệp có ý thức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đưa nghị quyết của Đảng, của chi bộ vào cuộc sống; xây dựng được ý Đảng hợp với lòng dân, thống nhất được sự chỉ đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực, tạo thành khối thống nhất trong nhà trường.

Toàn thể đảng viên và quần chúng tích cực “ Học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

7.2. Xây dựng đảng về mặt tổ chức:

          Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ theo giai đoạn và hằng năm bổ sung quy hoạch cán bộ cho kịp thời. Kiện toàn các tổ chức đoàn thể để đi vào hoạt động. Có đủ các tổ chức trong nhà trường, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu sự phát triển của xã hội. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

7.3 Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ

Chi bộ chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo đúng điều lệ Đảng, quy định, Nghị quyết đảng. Quan tâm theo dõi nhắc nhở động viên kịp thời. Kiểm tra các hoạt động của các đoàn thể được phân công nhiệm vụ.   

7.4. Sinh hoạt chi bộ trong năm

Sinh hoạt định kỳ 1 lần/ 1 tháng, và có thể có đột xuất nhằm đánh giá các hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng trong tháng tới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng với tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong chi bộ.

8. Một số chỉ tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện của chi bộ

8.1. Một số chỉ tiêu cơ bản của chi bộ

          100 % đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết.

          100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm. Hoàn thành xuất sắc 15 %. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

          Phấn đấu kết nạp 02 đồng chí đảng viên mới, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên cho 02 đồng chí.  

          100 % đảng viên đăng ký  thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

          Công đoàn, đoàn  thanh niên, đội thiếu niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8.2. Những giải pháp để thực hiện kế hoạch.

          Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của chi bộ, kế hoạch của các đoàn thể.

          Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên trong chi bộ.

Tăng cường lãnh đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các đảng viên, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn với nhiệm vụ được phân công.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Đặc biệt là các đồng chí Đảng viên là trưởng phó các đoàn thể phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Đổi mới mội dung sinh hoạt chi bộ, Thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 của  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc việc học tập các Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ đúng điều lệ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học theo phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Triển khai chương trình kế hoạch tới toàn thể các đảng viên trong chi bộ nắm và thực hiện.

 Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng ủy và các ban ngành có liên quan.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và công tác thi đua khen thưởng.

 

 

 

 

 

 

 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

8

-----

2019

*Thi đua: Đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Học tập nội quy, qui chế trường, lớp.

Học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 

* Chuyên môn:

 Chỉ đạo chuyên môn trường:

Hoàn thiện tuyển sinh vào lớp 6 nộp phòng GD.

- BDCM thường xuyên hè. Kiểm tra năng lực CBDL, GV

- Tổ chức ôn tập và thi lại cho HS. Hoàn thiện hồ sơ thi lại cho HS.

- Học chính khóa từ 20/8

- Đăng ký chất lượng môn dạy.

- Lập các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định.

- Lập PPCT và  PPCT dạy phụ đạo và BD, tự chọn và ký duyệt

- Phân công lao động đầu năm.

- Họp tổ CM thống nhất CM trong tổ nhóm chuyên môn về hồ sơ, giáo án ND, PP.

-Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

* Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV và HS.Tỷ lệ HS đi học chuyên cần, mượn SGK. Thực hiện 03 công khai, cấp phát văn phòng phẩm cho GV.

* Công đoàn.

- Gần gũi quan tâm đến các công đoàn viên yên tâm công tác và  thực hiện tốt  công tác phân công đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân.

- Vận động cán bộ giáo viên, nhân viên thu, nộp quỹ chữ thập đỏ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Họp BCH công đoàn phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 * Đoàn- Đội:  Đoàn thanh niên chỉ đạo, giúp đỡ Liên đội luyện luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu và Đại hội liên Đội. Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống cho các em HS.

 Kiện toàn đội ngũ cờ đỏ, phân công khu vực vệ sinh, luyện tập đội nghi thức, văn nghệ chào mừng ngày khai giảng, tổng kết ngành. Phổ biến nội quy nhà trường.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Giúp đỡ 02 đồng chí  đảng viên dự bị để chuyển thành đảng viên chính thức, và giúp đỡ 1 đồng chí công đoàn học xong nhận thức về đảng để chuẩn bị làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Các hoạt động khác:

Tuyên truyền cho nhân dân và phụ huynh về các chế độ chính sách. Thu hồ sơ học sinh thuộc diện chính sách: bán trú, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm, học phí.

 Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chuẩn bị  tốt cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới.

- Đăng ký ở nhà nội trú.

- Luyện tập thể dục thể thao.

- Điều tra phổ cập tại các tổ dân phố và cập nhật các thông tin vào sổ phổ cập và cập nhật cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bàn giao tài sản, lớp học cho các cá nhân và tập thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

----

2019

*Thi đua: Đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hưởng ứng tốt tháng ATGT. Ký cam kết không vi phạm ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

- Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Học 2 buổi/ngày học phụ đạo và bồi dưỡng các khối lớp. BDHS giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, các môn văn hoá lớp 9 và học sinh khối 8. Kiểm tra chất lượng tháng.

- Hoàn thiện các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định

- Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

- Họp tổ chuyên môn, học tập chuẩn nghề nghiệp GV, TT 58 đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

Lựa chọn lập danh sách gửi PDG GV tham gia thi GVDG cấp huyện.

Tổ chức thi  KHKT dành cho HS lớp 8,9 cấp trường và cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ.

* Kiểm tra giám sát:

 Chỉ đạo nhà trường:  Kiểm tra công tác phát văn phòng phẩn cho CBGV, sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, học bạ lớp 6.  Thực hiện  3  “công khai”; cấp phát văn phòng phẩm cho GV; HS mượn sách giáo khoa; xét duyệt chế độ HS.

 Đón đoàn kiểm tra công tác đầu năm của PGD, SGD.

Niêm yết công khai đúng quy định.

* Công đoàn:

- Các tổ công đoàn phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức đăng ký thi đua năm học 2018-2019.

- Phối hợp với chính quyền  tổ chức hội nghị CNVC đầu năm học.

- Tổ chức trung thu cho con, CBGV, NV trong cơ quan.

- Vận động ĐV xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực, luôn luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Vận động thu, nộp quỹ vùng khó, tiền bảo Việt.

- Thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ.

* Đoàn- Đội:  Đoàn thanh niên chỉ đạo, giúp đỡ Liên đội luyện luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu và Đại hội liên Đội, đại Hội đoàn; GD pháp luật, kỹ năng sống cho các em HS. Xây dựng kế hoạch đoàn, đội.Tổ chức các hoạt động tập thể đầu năm cho HS. Tuyên truyền pháp luật về ATGT và cho HS ký các cam kết: ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Giúp đỡ 02 đồng chí  đảng viên dự bị để chuyển thành đảng viên chính thức, và giúp đỡ 1 đồng chí công đoàn học xong nhận thức về đảng để chuẩn bị làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông:

- GDKNS:

+ Kỹ năng xử lí bạo lực học đường.

+Kĩ năng sống cơ bản cần có của HS.

+Giáo dục ý thức tham gia giao thông, ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông,  không hút thuốc,  không sử dụng ma túy, các tệ nạn xã hội.

- Trang website của nhà trường:

+Viết các hoạt động của trường, lớp( 6a, 6b).

+ Bài viết về khai giảng, đại hội chi đoàn, đại hội Liên Đội

* Các hoạt động khác:

Khai giảng năm học mới

 Họp hội đồng trường, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

 Đại Hội Liên Đội, chi đoàn

- Lập hồ sơ 3 công khai.

- Ký duyệt các loại kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, học bạ HS lớp 6.

- Nộp thống kê đầu năm.

- Luyện tập thể dục thể thao chuẩn bị cho đại hội thê thao ngành.

-Thành lập các câu lạc bộ thể thao của nhà trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Phân công làm minh chứng đánh giá ngoài và sắp xếp minh chứng. Làm hồ sơ đáng giá ngoài, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Gửi hồ sơ về SGD

- Tổ chức tết trung thu cho các em HS.

- Họp Phụ huynh đầu năm học.

 

 

 

 

10

2019

*Thi đua: Phát động thi đợt I chào mừng ngày LHPNVN, hướng tới ngày 20/11 các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 và các môn văn hóa lớp 9, lớp 8 vượt cấp.

- Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 và MTCT môn toán lớp 9  cấp trường.

-  Ký duyệt giáo án, đề kiểm tra, số mượn thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4.

- SH  chuyên đề trường(tổ KHXH, tổng hợp) và cụm trường.

- Thi GVDG cấp trường.

- Thi KHKT cấp huyện.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* Kiểm tra giám sát: Chỉ đạo nhà trường kiểm tra Kiểm tra nề nếp CBGV,NV.

-Công tác thi GVDG  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

- Thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

* Công đoàn:

- BCH công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nữ CB - GV, tuyên truyền kiến thức về giới, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thế giới. Nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 89 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam.

- Thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ.

- Tập luyện TDTT.

- Quyết toán quỹ công đoàn quý 3.

- Vận động các công đoàn viên nộp quỹ Phong trào.

* Đoàn- Đội:

Lên kế hoạch hoạt động của Đội, Đoàn; giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho các đoàn viên, đội viên. Giúp đỡ các công đoàn viên thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Tổ chức các hoạt động để chào mừng ngày 20/10.

Ca múa hát tập thể, duy trì các nền nếp của Đội, HĐNGLL, thực hiện chương trình phát thanh măng non.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

- Giúp đỡ 01 đồng chí làm hồ sơ để được kết nạp vào đảng.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông:

- Kỹ năng chăm sóc mắt hiệu quả lứa tuổi học đường.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Đạo đức nhà giáo.

- Trang website của nhà trường:

+ Viết các hoạt động của trường, lớp( 6c, 7a).

+ Hội thao của trường, ngày 20/10, và cuộc thi khoa học kỹ thuật.

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức tọa đàm 20/10.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Luyện tập các câu lạc bộ thể thao.

- Tham gia thi KHKT cấp huyện.

- Họp cha mẹ HS đầu năm.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

-   Hoàn thiện thông tin phổ cập vào phần mền quản lí phổ cập của Bộ giáo dục.

-  Quản lý tốt HS nội trú, tổ chức nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khẩu phần ăn theo chế độ của học sinh nội trú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2019

 

 

 

 

 

* Thi đua: Sơ kết thi đua đợt I. Phát động thi đợt II chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 các cuộc vận động, phong trào thi đua.

 Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết; Chỉ thị của Đảng;

Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

 Chỉ đạo chuyên môn nhà trường :

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9  và tham gia thi cấp huyện và ôn luyện đội tuyển để thi HSG cấp tỉnh. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9.

- Kiểm tra chất lượng tháng.

- Ký duyệt giáo án, nộp ngân hàng đề và rút đề kiểm tra, số mượn, trả thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4. Sinh hoạt chuyền đề tổ KHTN

-  Kiểm tra chất lượng tháng. Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Hoàn thiện sản phẩm KHKT để chuẩn bị tham gia thi cấp tỉnh.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV

*  Kiểm tra giám sát

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nền nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

 Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

* Công đoàn: Phối hợp với nhà trường  tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11). Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng như quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức sơ kết đợt thi đua công đoàn đợt 1.

- Vận động các công đoàn viên nộp quỹ khuyến học, quỹ nghĩa tình đồng nghiệp( Cựu giáo chức) và Công đoàn phí quý 4.

- Phát động và động viên các công đoàn viên tham gia Hội thao ngành giáo dục.

* Đoàn- Đội:

 Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; Giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho các đoàn viên, đội viên. Giúp đỡ các công đoàn viên thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Tổ chức các hoạt động để chào mừng ngày 20/11.

Ca múa hát tập thể, duy trì các nền nếp của Đội, HĐNGLL, thực hiện chương trình phát thanh măng non,ca múa hát tập thể, duy trì nền nếp của Đội, HĐNGLL.

Hội thi văn nghệ chào mừng này nhà giáo việt Nam 20/11.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

- Giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

*Công tác truyền thông:

- Kĩ năng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

- Kĩ năng đọc sách.

- Viết bài trên Website:

Viết bài tọa đàm 20/11, Hoạt động của lớp(7bc). Cuộc thi MTCT, hoạt động của tổ KHTN, HĐ của đội.

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ nhân dịp 20/11, HĐTT

- Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11.

- Xét nâng lương đợt 2.

- Đón đoàn thẩm định của Sở về thẩm định công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   - Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Cân đối ngân sách năm 2019.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung hồ sơ phổ cập cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2019

*Thi đua: Phát động thi đợt II chào mừng ngày thành lập QĐNDVN, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Sơ kết học kỳ I

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

- Chỉ đạo chuyên môn nhà trường học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi và dự thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 7/12. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9,8.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Rà soát chương trình, có kế hoạch điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

- Nộp ngân hàng đề, kiểm tra, ký duyệt và rút ngân hàng đề kiểm tra theo quy định.

- Ôn tập và kiểm tra học kì. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Thống kê theo biểu mẫu qui định.

  Học tập Quy chế xếp loại HS và xếp loại HS đúng quy chế.

- SH CM theo trường( tổ KHTN, Tổ KHXH) và cụm trường.

* Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài,  tỷ lệ HS đi học chuyên cần.TB, UDCNTT

-Rà soát chương trình.

-Chấm và lưu bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ I, ngân hàng học kỳ I.

- Đánh giá xếp loại HS.

- Công tác dạy 2 buổi/ngày.

- Sử dụng TB dạy học, UDCNTT trong tiết dạy thực hành.

- Chi trả chế độ cho GV, HS.

-Tổ chức hoạt động  nội trú.

-  Quản lý hành chính.

- Công tác thống kê, báo cáo.

- Kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng đảng viên.

* Công đoàn: Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Sơ kết hoạt động công đoàn kỳ I.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

Vận động các công đoàn viên nộp quỹ tình thương.

* Đoàn- Đội:

 Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; GD các đội viên, đoàn viên về tưởng  truyền thống cách mạng có các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành  lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12.

Tiếp tục tổ chức tốt ca múa hát tập thể, các trò chơi dân gian; thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện kế hoạch  chương trình  phát măng non. Tổ chức HS thăm hỏi các đơn vị Bồ đội đóng trên địa bàn nhân dịp 22/1. Nộp kế hoạch nhỏ về huyện đoàn.

Phát động phong trào thanh thiếu niên luyện tập thể dục thể thao của các câu lạc bộ.

Thi tìm hiểu truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyển thông:

- Nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

- Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giáo dục giới tính.

-Trang Website: Bài viết hoạt động của trung tâm Học tập cộng đồng; Hoạt động của Liên Đội, đoàn thanh niên, Hội thi HSG môn máy tính cầm tay cấp tỉnh; hoạt động của trường, lớp (8a).

* Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị SGK...

- Nộp các loại báo cáo, thống kê

- Tham gia thi KHKT cấp tỉnh.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Sắp xếp minh chứng, làm hồ sơ đánh giá ngoài

-Kiểm tra công tác phổ cập của tỉnh năm  2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2020

*Thi đua: Phát động thi đua đợt III,các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

- Chỉ đạo chuyên môn nhà trường : Tái giảng học kỳ II ngày 6/01/2020

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. --Ôn thi các môn văn hóa lớp 8,9. Tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 và các em HS lớp 8 thi vượt cấp(11/1).

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Nộp ngân hàng đề kỳ I về các tổ CM, CM nộp về cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, lập ma trận, ngân hàng đề kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2,4.

-Nghỉ tết nguyên đán(20/1/2020 đến 29/1/2020).

- Kiểm  tra toàn diện 2 GV.

Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường kiểm tra nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng.

- Kiểm tra xây dựng ngân hàng kỳ II, kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng.

- Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

- Phân công công tác học kỳ II.

- Công tác nội trú

* Công đoàn: Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

 Quyết toàn công đoàn năm 2019. Sơ kết công tác công đoàn học kì 1. Chăm lo tết nguyên đán cho đoàn viên công đoàn.

* Đoàn- Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội, ca múa hát tập thể; thực hiện chương trình  phát thanh măng non. HĐNGLL chào đón năm mới. Sơ kết công tác Đoàn, Đội học kỳ I.

Hái hoa dân chủ, trò chơi mừng đảng mừng xuân

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các ca trực đặc biệt trong dịp tết.

Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc. Thực hiện nghiêm túc các ca trực đặc biệt trong dịp tết.

* Công tác truyền thông:

Bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông.

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.

- Kỹ năng sống: Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

-  Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 8b; Hoạt động của tổ tổng hợp, Sơ kết học kỳ I

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, họp CM HS giữa năm. Nộp các loại báo cáo, thống kê của học kỳ I.

- Họp CM HS kỳ I.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

- Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Cân đối ngân sách năm 2019, hoàn thiện hồ sơ tài chính năm 2019.

-  Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS.                

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Có kế hoạch vận động HS ra lớp trước và sau tết Nguyên đán.

 

 

 

 

 

2

2020

*Thi đua: Phát động thi đợt III chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN, mừng xuân mới Kỷ Hợi,các cuộc vận động, phong trào thi đua.

 Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tiếp tục  thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

* Chuyên môn:

- Chỉ đạo chuyên môn nhà trường:

 - Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tiếp tục ôn thi cho HSG trong đội tuyển thi HSG cấp tỉnh. SHCĐ môn Hóa lớp 9.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, 4. Sinh hoạt chuyên đề trường( Tổng hợp, tổ KHXH) và cụm trường. Kiểm tra chất lượng tháng. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra giám sát  

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB. Công tác sinh hoạt chuyên đề, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác dạy 2 buổi/ngày và chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Công tác phối hợp GVCN với CMHS.

- Kiểm tra thực hiện công tác Đội.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

* Công đoàn: Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

*Đoàn- Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; Ca múa hát tập thể; thực hiện chương trình  phát thanh măng non. HĐNGLL GD Đội viên, đoàn viên có các hoạt động chào mừng Đảng, mừng xuân. Thi húng biện.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội, xây dựng trường học an toàn và nhà trường không có khói thuốc.

*Công tác truền thông:

-Tuyên truyền cách xử trí khi bị bỏng.

-Tuyên truyền luật môi trường.

- Kĩ năng quản lí thời gian, học tập hiệu quả.

-Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 8c; Hoạt động của tổ KHXH, Hoạt động của thư viện.

* Các hoạt động khác:

- Ổn định tốt nền nếp trước và sau tết, phối hợp các đoàn thể chính quyền địa phương, Hội cha mẹ HS các lớp để tuyên truyền và vận động HS ra lớp.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất. Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn.

-  Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS.                

-  Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2020

Thi đua: Sơ kết  thi đợt III, phát động thi đua đợt IV, các cuộc vận động, phong trào thi đua chào mừng 26/3; 8/3.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

 * Chuyên môn:

 Chỉ đạo chuyên môn nhà trường:

 - Học 2 buổi/ ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển để chuẩn bị tham gia thi HSG cấp tỉnh.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

 Sinh hoạt chuyên môn tuần 2, tuần 4.

- Dự giờ thường xuyên GV.

- Nộp đề, kiểm tra ký duyệt và rút đề kiểm tra từ ngân hành đề đúng theo quy định. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra chất lượng tháng.

- Kiểm tra giám sát

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài điểm, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, TB, UDCNTT trong dạy học.

- Dự giờ đột xuất.

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày, BDHSG, Phụ đạo HS yếu.

- Công tác chủ nhiệm và  chú ý hồ sơ học sinh lớp 9 

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động

- Kiểm tra hoạt động chi đoàn.

* Công đoàn: Phối hợp với nhà trường giúp đỡ GV ôn thi đội tuyển cho HS tham gia thi HSG cấp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

 Phát động các hoạt động phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em HS trong các câu lạc bộ thể dục thể thao.

Tiếp tục theo dõi đoàn viên có ý thức phấn đấu tốt giới thiệu với chi bộ để bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

*Đoàn- Đội: Lên kế hoạch hoạt động của  Đoàn, Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát thanh măng non, HĐNGLL. GD các Đội viên, đoàn viên có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống hưởng ứng ngày thành lập đoàn 26/3, 8/3.

 Bồi dưỡng lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn cho các đội viên xuất sắc đủ các điều kiện theo quy định.

Thi Rung chuông vàng.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng. Bồi dưỡng các công đoàn viên, các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ để chi bộ trình cấp trên cho các đồng chí được tham gia lớp nhận thức về Đảng. 

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông

-Tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích.

- Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn, làm việc hợp tác, theo nhóm của HS.

- Tổ chức tư vấn tập thể cho học sinh nội trú theo: Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

-Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 9a; Hoạt động của nữ công 8/3, Hoạt động của chi đoàn, bài viết về Hội khỏe phủ cấp tỉnh lần thứ XX.

* Các hoạt động khác:

- Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất. Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp.

- Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nhà trường, khu nội trú.

-  Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Duy trì các tiêu chí phổ cập GDTHCS mức độ III.

- Duy trì thể dục thể thao, các câu lạc bộ CBGV,NV.

- Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9. Tham gia đại Hội khỏe phủ đổng cấp tỉnh.

- Xét nâng lương đợt I năm 2020.

- Phát động và tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thi đua: Phát động đợt IV chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

 * Chuyên môn:

Chỉ đạo chuyên môn nhà trường:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tham gia thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cho HS lớp 9 và lớp 8 vượt cấp ngày 3/4/2020.  Tổ chức thi HSG các môn văn hoá từ lớp 6-> lớp 8 cấp (24/4/2020).

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, tuần 4. SHCĐ cụm trường và trường 3 tổ CM.

- Rà soát chương trình.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV.

- Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

-  Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra  toàn diện 2 GV.

- Rà soát tiến độ chương trình.

- Thi HSG cấp trường.

- Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

* Công đoàn: Phối hợp với nhà trường giúp đỡ GV trong công tác ôn thi HSG. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

- Giới thiệu với chi bộ công đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng.

* Đoàn- Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng  thanh măng non, HĐNGLL.

GD lý tưởng cách mạng cho các Đội viên, đoàn viên lòng yêu quê hương tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, có các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng. Bồi dưỡng các công đoàn viên, các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ để chi bộ trình cấp trên cho các đồng chí được tham gia lớp nhận thức về Đảng. 

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội, xây dựng trường học an toàn và nhà trường không có khói thuốc.

*Công tác truyền thông

- Kỹ năng hướng dẫn xử trí khi bị đuối nước.

- Giáo dục kỹ năng ý thức tôn trọng pháp luật.

- Kỹ năng sống: Tư duy tích cực.

- Trang Website:Bài viết hoạt động của Đội; lớp 9b; Hoạt động của nữ công 8/3, Hoạt động của đội, bài viết về Thi HSG cấp tỉnh và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

* Các hoạt động khác:

- Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

 - Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

- Phục vụ CBGV, HS mượn, thiết bị dạy học.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

-Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV, các câu lạc bộ

-  Kiểm tra hoàn hiện  hồ sơ HS lớp 9.

- Viết SKKN và nộp.

 

 

 

 

 

 

 

5

2020

Thi đua: Phát động và tổng kết thi đua năm học chào mừng ngày 1/5; 15/5;19/5,các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên.

 * Chuyên môn:

Chỉ đạo chuyên môn nhà trường:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp.

- Rà soát chương trình, chất lượng dạy học, số lần điểm, quy chế đánh giá xếp loại HS.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Hoàn thiện ngân hàng đề và nộp về CM nhà trường

- Tổng kết HĐ chuyên môn của tổ. Đánh giá xếp loại chuẩn GV, xếp loại công chức, thi đua cuối năm.

- Viết bài thu hoạt BDTX.

- Kê khai và duyệt các tiết dạy ngoài trời môn thể dục. Thu hồ sơ nộp và nhà trường( cá nhân, tổ CM).

- Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường:  Kiểm tra nề nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch baos giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- KD giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra  thi học kỳ II.

-Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

Kiểm kê  tài sản, thiết bị, SGK cuối năm và bàn giao tài sản cho NV BV.

- Đánh giá xếp loại thi đua, viên chức, chuẩn NN GV, hiệu trưởng.

- Thống kê, báo cáo. Đánh giá xếp loại 2 mặt GD.

* Công đoàn: Phối hợp với nhà trường giúp đỡ GV trong công tác chuyên môn. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, các công đoàn viên giúp đỡ các em tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao.

Lên kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBGV-NV. Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm, tổng kết hoạt động công đoàn trong năm.

* Đoàn- Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng  thanh măng non, HĐNGLL hướng tới kỷ niệm ngày 7/5,19/5; 15/5.

Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ. Bàn giao HS về địa phương. Tổng kết HĐ Đội, Làm lễ Tri ân các thầy cô dành cho HS lớp 9.

* Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 * An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông:

-Tuyên truyền về các bệnh hay gặp vào mùa hè.

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông.

- Tư vấn hướng nghiệp.

- Trang Website:

Hoạt động trường, lớp 9c; Tổng kết năm học.

* Các hoạt động khác:

- Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần. Xếp loại 2 mặt giáo dục của HS. Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm

-  Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

- Kiểm kê.

 

 

-

Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS.                 

-  Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, các câu lạc bộ

- Hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9 và xét tốt nghiệp THCS

- Tổng kết năm học. Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá XL chuẩn CBQL, GV, công chức cuối năm.

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm.

- Duyệt tiết dạy ngoài trời, 02 buổi/ ngày.

- Thống kê các biểu mẫu cuối năm.

- Nộp các hồ sơ cá nhân và đoàn thể để lưu tại nhà trường.

- Bàn giao HS về địa phương.

 

 

6

- CBGVNV nghỉ phép năm 2020.

-Trực ban giám hiệu, bảo vệ, hành chính.

- Thực hiện niêm yết các mẫu công khai theo thông tư 09.

- Quyết toán NS quý II.Tu sửa CSVC trường lớp Nhận, trả Hồ sơ HS lớp 9.

- Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho HS đã TNTHCS

7

2020

 - Tuyển sinh vào Lớp 6: Trả hồ sơ lớp 9

- Trực BGH, bảo vệ, hành chính, BV

- Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Nghỉ phép hè năm 2020.

 

                                                                               Người xây dựng kế hoạch

                                                                                        T/M.CHI BỘ

                                                                                              BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6,7/2019

- Đã nghỉ phép và trả phép đúng thời gian qui định.

- Thực hiện công tác trực hè nghiêm túc. Bảo đảm tốt an ninh trường lớp

- Tổ chức lao động, tu sửa hệ thống đường điện để chuẩn bị cho trại hè của ngành GD thực hiện hiện khá tốt .

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác rút và nhận hồ sơ học sinh chuyển đi và chuyển đến.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

1/ Công tác Giáo dục tư tưởng

- Thi đua: Đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Học tập nội quy, qui chế trường, lớp.

- Học tập tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 

- Học tập nghị quyết của Hội nghị lần thứ XX Ban chấp hành TW khóa XII của đảng.

2. Chuyên môn:

 Chỉ đạo chuyên môn trường:

Hoàn thiện tuyển sinh vào lớp 6 nộp phòng GD.

- BDCM thường xuyên hè. Kiểm tra năng lực CBDL, GV

- Tổ chức ôn tập và thi lại cho HS. Hoàn thiện hồ sơ thi lại cho HS.

- Học chính khóa từ 20/8

- Đăng ký chất lượng môn dạy.

- Lập các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định.

- Lập PPCT và  PPCT dạy phụ đạo và BD, tự chọn và ký duyệt

- Phân công lao động đầu năm.

- Họp tổ CM thống nhất CM trong tổ nhóm chuyên môn về hồ sơ, giáo án ND, PP.

-Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

3. Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV và HS.Tỷ lệ HS đi học chuyên cần, mượn SGK. Thực hiện 03 công khai, cấp phát văn phòng phẩm cho GV.

4. Công đoàn.

- Gần gũi quan tâm đến các công đoàn viên yên tâm công tác và  thực hiện tốt  công tác phân công đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân.

- Vận động cán bộ giáo viên, nhân viên thu, nộp quỹ chữ thập đỏ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Họp BCH công đoàn phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020.

5. Đoàn- Đội:  Đoàn thanh niên chỉ đạo, giúp đỡ Liên đội luyện luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu và Đại hội liên Đội. Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống cho các em HS.

 Kiện toàn đội ngũ cờ đỏ, phân công khu vực vệ sinh, luyện tập đội nghi thức, văn nghệ chào mừng ngày khai giảng, tổng kết ngành. Phổ biến nội quy nhà trường.

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Giúp đỡ 02 đồng chí  đảng viên dự bị để chuyển thành đảng viên chính thức, và giúp đỡ 1 đồng chí công đoàn học xong nhận thức về đảng để chuẩn bị làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

8. Các hoạt động khác:

-Tuyên truyền cho nhân dân và phụ huynh về các chế độ chính sách. Thu hồ sơ học sinh thuộc diện chính sách: Bán trú, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm, học phí.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chuẩn bị  tốt cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới.

- Đăng ký ở nhà nội trú.

- Luyện tập thể dục thể thao.

- Điều tra phổ cập tại các tổ dân phố và cập nhật các thông tin vào sổ phổ cập và cập nhật cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bàn giao tài sản, lớp học cho các cá nhân và tập thể.

9. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Đảng viên.

1. Đ/c Cao Thị Oanh: Bí thư chi bộ

Công tác tư tường chính trị,  triển khai Chỉ thị Nghị quyết của các cấp. Xây dựng kế hoạch. Chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường, tài chính, các chế độ chính sách. Công tác xây đựng trường chuẩn Quốc gia và đánh giá ngoài.

Cùng các đồng chí Đảng viên trong chi bộ chỉ đạo chi bộ, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

2.Đ/c Lò Tân Cương - P. Bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường.

Chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất, nội trú HS, thư viện, thiết bị.

Cùng đồng chí Bí thư chỉ đạo chi bộ, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

3.Đ/c Phùng Thị Lan Anh- Đảng viên- Tổ trưởng tổ Tổng Hợp

Thực hiện theo phân công của nhà trường; Phụ trách thủ quỹ của chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo và giúp đỡ các đ/c Đảng viên, giáo viên trong tổ.

Giúp đỡ đ/c Tạ Thị Hoa thuộc đối tượng Đảng.

 

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng - Đảng viên - Tổ trưởng tổ KHTN.

Thực hiện theo phân công của nhà trường ; Phụ trách công tác nữ công, công tác thi đua chính quyền, cùng đồng chí Phạm Việt Anh chỉ đạo các hoạt động của tổ và các đồng chí đảng viên, giáo viên trong tổ mình phụ trách.

5. Đ/c Phạm Việt Anh - Đảng viên-Tổ phó chuyên môn

Thực hiện theo phân công của nhà trường; phụ trách công tác thanh tra nội bộ của nhà trường, cùng đồng chí Phượng chỉ đạo điều hành hoạt động của tổ và các đồng chí đảng viên, giáo viên trong tổ mình phụ trách.

6. Đ/c Bùi Thị Lan Anh- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, phụ trách công tác phổ cập.

7. Đ/c Trương Thị Thúy Quyên- Đảng viên, chủ tịch Công đoàn

Thực hiện theo phân công của nhà trường, phụ trách công Đoàn. Làm tốt công tác nắm tư tưởng chính trị của các công đoàn viên, động viên thăm hỏi các công đoàn viên những lúc khó khăn. Phối hợp với nhà trường vận động viên, khích lệ các đồng chí công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của chi bộ cũng như của nhà trường đề ra.

Phối hợp với đồng chí Minh chỉ đạo các hoạt động của tổ và các đồng chí đảng viên, giáo viên trong tổ mình phụ trách.

Giúp đỡ đồng Ngọc trong công tác Đội.

8. Đ/c Trần Thị Minh- Đảng viên, tổ trưởng tổ KHTN

Thực hiện theo phân công của nhà trường; công tác thư ký, cùng đồng chí Quyên chỉ đạo các hoạt động của tổ và các đồng chí đảng viên, giáo viên trong tổ mình phụ trách.

Giúp đỡ Đ/c Nguyễn Thị Duyên  Đảng viên mới.

9. Đ/c Nguyễn Thanh Ngọc- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, phụ trách công tác Đội, GD pháp luật. Phối hợp với các GVCN, GVBM  để thực hiện nhiệ vụ công tác Đội.

10. Đ/c Trương Quốc Khánh - Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, phụ trách công tác thống kê, trang website của nhà trường, công tác đánh giá ngoài; giúp Đ/c Lương Thị Chinh thuộc đối tượng đảng.

11. Đ/c Nguyễn Thị Lý- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, phụ trách TTHTCĐ, công tác khuyến học của nhà trường, giúp đỡ đồng chí Ngọc trong công tác Đội.

14. Đ/c Nguyễn Hoàn Thành- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, công tác văn thể, các hoạt động phong trào TDTT, Văn nghệ, công tác PCCC trong nhà trường.

15. Đồng chí Lưu Thị Yến- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, cùng đồng chí Duyên làm tốt công tác ôn thi HSG. Giúp đỡ các đồng chí Hằng trong công tác chue nhiệm.

16. Đ/c Đỗ Thị Thuận

Thực hiện theo phân công của nhà trường; giúp Đ/c  Nhung trong công tác chuyên môn.

17. Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Đảng viên, Bí thư chi đoàn

Thực hiện theo phân công của nhà trường; Chỉ đạo các hoạt động của Đoàn, cùng đồng chí Tổ trưởng chỉ đạo các hoạt động của tổ, các đảng viên, giáo viên trong tổ mình phụ trách.

18. Nguyễn Thị Hiền- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, làm thư ký của chi bộ.

19. Nguyễn Thị Thu Hằng- Đảng viên

Thực hiện theo phân công của nhà trường, tổ chuyên môn và các đoàn thể.

20. Trương Hạnh Nhung

Thực hiện theo phân công của nhà trường, tổ chuyên môn và các đoàn thể.

21. Trịnh Thị Thắm- Đảng viên-Kế toán

Thực hiện theo phân công của nhà trường, tổ chuyên môn và các đoàn thể.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho HS,GV và nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cácn bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.         Thực hiện tốt các phong trào thi đua “  xây dựng trường học thân thiện hpọc sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

Học tập nghị quyết của Hội nghị lần thứ XX Ban chấp hành TW khóa XII của đảng và tham gia bồi dưỡng chính trị hè do Phòng giáo dục tổ chức và viết bài thu hoạch. Kết quả 100 % các đồng chí thamg gia đạt điểm khá trở lên.

2. Công tác Giáo dục tư tưởng

- Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của  nước nhà nước, các đồng chí có tư tưởng lập trường vững vàng, yên tâm công tác.

-Tổ chức đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Học tập nội quy, qui chế trường, lớp.

3. Chuyên môn:

 Chỉ đạo chuyên môn trường:

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6.  Có 3 lớp tổng số 121 HS. Hoàn thiện tuyển sinh vào lớp 6 nộp phòng GD.

- BDCM thường xuyên hè. Kiểm tra năng lực CBQL, GV. Kết quả 100 % đạt TB trở lên, một số GV chất lượng bài kiểm tra còn thấp.

- Tổ chức ôn tập và thi lại cho HS. Hoàn thiện hồ sơ thi lại cho HS.

- Học chính khóa từ 20/8 theo đúng kế hoạch

- Đăng ký chất lượng môn dạy.

-  Xây dựng các loại kế hoạch:  Kế  hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định.

- Lập PPCT, ma trận đề kiểm tra và  PPCT dạy phụ đạo và BD, tự chọn và ký duyệt.

- Phân công lao động đầu năm đúng theo vị trí việc làm và phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân.

- Họp tổ CM thống nhất CM trong tổ nhóm chuyên môn về ND, PP.

4. Kiểm tra giám sát:

 Chỉ đạo nhà trường kiểm tra nề nếp CBGV, NV và HS.Tỷ lệ HS đi học chuyên cần, mượn SGK. Tỷ lệ HS đi học chuyên cần đạt 96 % trở lên. HS đã đi vào nền nếp. Đa số HS đã có SGK, vở viết, đồ dùng học tập

5. Công đoàn:

Đã phối hợp với nhà trường chuẩn bị  tổ chức Hội nghị công nhân viên chức, tổ chức khai giảng năm học mới. Gần gũi động viên các đồng chí công đoàn viên về đời sống vật chất và tinh thần để các đồng chí yên tâm công tác.

Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, luyện tập bóng bòng chuyền và tham gia thi bóng chuyền ngành giáo dục.

Phong trào thể dục thể thao có ít đồng chí tham gia. Chưa tạo được phong trào trong nhà trường.

6. Đoàn- Đội:

 Đoàn thanh niên chỉ đạo, giúp đỡ Liên đội luyện luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu.

 Kiện toàn đội ngũ cờ đỏ, phân công khu vực vệ sinh, luyện tập đội nghi thức, văn nghệ chào mừng ngày khai giảng, tổng kết ngành. Phổ biến nội quy nhà trường.

Tồn tại: Chưa tổ chức các HĐNGLL, GD kỹ năng sống cho các em HS.

7. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Giúp đỡ 02 đồng chí  đoàn viên học xong nhận thức về đảng để chuẩn bị làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

8. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

9. Các hoạt động khác:

- Đã tuyên truyền cho nhân dân và phụ huynh về các chế độ chính sách. Thu hồ sơ học sinh thuộc diện chính sách: bán trú, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm, học phí.

-  Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chuẩn bị  tốt cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới.

- Đăng ký ở nhà nội trú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cácn bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.         Thực hiện tốt các phong trào thi đua “  xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

2. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:

- Thi đua: Đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hưởng ứng tốt tháng ATGT. Ký cam kết không vi phạm ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội.

3. Chuyên môn:

-  Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Học 2 buổi/ngày học phụ đạo và bồi dưỡng các khối lớp. BDHS giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, các môn văn hoá lớp 9 và học sinh khối 8. Kiểm tra chất lượng tháng.

- Hoàn thiện các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định

- Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

- Họp tổ chuyên môn, học tập chuẩn nghề nghiệp GV, TT 58 đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

Tổ chức thi  KHKT dành cho HS lớp 8,9 cấp trường và cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ.

4. Kiểm tra giám sát:

 Chỉ đạo nhà trường:  Kiểm tra công tác phát văn phòng phẩn cho CBGV, sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, học bạ lớp 6.  Thực hiện  3  “công khai”; cấp phát văn phòng phẩm cho GV; HS mượn sách giáo khoa; xét duyệt chế độ HS.

 Đón đoàn kiểm tra công tác đầu năm của PGD, SGD.

Niêm yết công khai đúng quy định.

5. Công đoàn:

 - Các tổ công đoàn phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức đăng ký thi đua.

- Phối hợp với chính quyền  tổ chức hội nghị CNVC đầu năm học.

- Tổ chức trung thu cho con, cháu các CBGV, NV trong cơ quan.

- Vận động ĐV xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực, luôn luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Vận động thu, nộp quỹ vùng khó, tiền bảo Việt.

- Thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ.

5.  Đoàn- Đội: Đoàn thanh niên chỉ đạo, giúp đỡ Liên đội luyện luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu và Đại hội liên Đội, đại Hội đoàn; GD pháp luật, kỹ năng sống cho các em HS. Xây dựng kế hoạch đoàn, đội.Tổ chức các hoạt động tập thể đầu năm cho HS. Tuyên truyền pháp luật về ATGT và cho HS ký các cam kết: ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội.

6.  Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Giúp đỡ 02 đồng chí  đoàn viên học xong nhận thức về đảng để chuẩn bị làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông:

- GDKNS:

+ Kỹ năng xử lí bạo lực học đường.

+Kĩ năng sống cơ bản cần có của HS

+Giáo dục ý thức tham gia giao thông, ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông,  không hút thuốc,  không sử dụng ma túy, các tệ nạn xã hội.

- Trang website của nhà trường:

+Viết các hoạt động của trường, lớp( 6a, 6b).

+ Bài viết về khai giảng, đại hội chi đoàn, đại hội Liên Đội

8. Các hoạt động khác:

Khai giảng năm học mới

 Họp hội đồng trường, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

 Đại Hội Liên Đội, chi đoàn

- Lập hồ sơ 3 công khai.

- Ký duyệt các loại kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, học bạ HS lớp 6.

- Nộp thống kê đầu năm.

- Luyện tập thể dục thể thao chuẩn bị cho đại hội thê thao ngành.

-Thành lập các câu lạc bộ thể thao của nhà trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Phân công làm minh chứng đánh giá ngoài và sắp xếp minh chứng. Làm hồ sơ đáng giá ngoài, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Gửi hồ sơ về SGD

- Tổ chức tết trung thu cho các em HS.

- Họp Phụ huynh đầu năm học.

- Xét duyệt chế độ HS:Chế độ bán trú, Hỗ trợ chi phí học tập; miễn giảm học phí  HS khuyết tật.

9. Biện  pháp

- Đẩy mạnh quán triệt học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định trong Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức về  lập trường tư tưởng chính trị và chuyên môn  nghiệp vụ được giao. Vận dụng vào công việc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị số 04 khóa XI,  XII của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”.

- Phân công cụ thể cho cá nhân các tổ, các đoàn thể thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019

 

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

Tiếp tục quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cácn bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

2. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:

- Thi đua:  Chỉ đạo nhà trường đăng ký thi đúa, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hưởng ứng tốt tháng ATGT. Ký cam kết không vi phạm ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội...

3. Chuyên môn:

-  Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Học 2 buổi/ngày học phụ đạo và bồi dưỡng các khối lớp. BDHS giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, các môn văn hoá lớp 9 và học sinh khối 8. Kiểm tra chất lượng tháng.

- Hoàn thiện các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định

- Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

- Họp tổ chuyên môn, học tập chuẩn nghề nghiệp GV, TT 58 đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

Lựa chọn lập danh sách gửi PDG GV tham gia thi GVDG cấp huyện.

Tổ chức thi  KHKT dành cho HS lớp 8,9 cấp trường và cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ.

 

Đã chỉ đạo nhà trường  xây dựng hồ sơ của tổ, KH  dạy học, KH chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm, sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, XD ma trận đề kiểm tra kì I, kế hoạch dạy học. Lập kế hoạch dạy 2 buổi/ngày: Phụ đạo và bồi dưỡng. Ký duyệt các loại kế hoạch. Kiểm tra chất lượng đầu năm. Kiểm tra  03 môn: Toán, Văn, NN.  Thực hiện nghiêm việc ra đề, chấm, coi kiểm tra. Do vậy chất lượng thấp.Yếu kém chiếm tỷ lệ cao trên 70 % ở môn toán( khối 6,7,9), Ngoại ngữ khối 6 là 75,9 %( khối 60; văn trên 50 % yếu kém( khối 6,8,9).

Làm kế hoạch của tổ CM. Giao chỉ tiêu chất lượng giảng dạy, HS giỏi các cấp, cấp trường, huyện, tỉnh, MTCT môn toán, văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9 và các cuộc thi: KHKT, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng...

Học 02 buổi/ngày, Lựa chọn HS tham gia đăng ký thi HSG các môn văn hóa lớp 9. BDHSG các môn văn hóa, máy tính cầm tay môn toán lớp 9 theo kế hoạch

100 % GV bộ môn có giáo án lên lớp, Đối với lớp học BD, lớp phụ đạo có giáo án riêng theo tiết học có thể theo buổi.

           Dự giờ thường xuyên 1 tiết.  Trong đó.

Tổ XH: - Dự giờ thường xuyên: 2 tiết ( Yến, Ngọc). Kết quả: 2/2 tiết xếp loại G;Lý, Minh chưa xếp loại

Tổ TN: Dự giờ thường xuyên: Quân, Phượng, Hiền, Việt Anh chưa xếp loại.

            Dự giờ: Hoa, Thuận,  Thành chưa xếp loại.

            Đồng chí Nhung không thực hiện theo kế hoạch ?

          Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần. Sổ mượn thiết bị vào cuối tuần. Đăng ký vào phiếu mượn đồ dùng dạy học vào thứ 7 tuần trước.

          Đã tu sửa lại thư viện mở ở các tổ.

Tồn tại: Chất lượng kiểm tra HS còn thấp.Việc lên lớp muộn đồng chí Quân.

              Thực hiện làm sản phẩm khoa học kỹ thuật tiến độ còn chậm.   

4. Kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra nền nếp HS, cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng chí quân còn lên lớp muộn, một số đồng chí đi họp còn muộn, tự ý về trong buổi họp cơ quan mặc dù chưa hết buổi họp( Nhung, Chiến, Minh).

 Tỷ lệ HS đi học chuyên cần đầu năm đạt trên 95%.

Dự giờ thường xuyên 4 GV/1 tổ.

          Kiểm tra sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học. Kết quả đã sử dụng 474 tiết UDCNTT trong dạy học, 682 lượt sử dụng đồ dùng dạy học.

Kiểm tra đột xuất UDCNNTT( đồng chí Thuận), Kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết thực hành( đồng chí Lan, Hiền), kết quả thực hiện tốt. Kiểm tra sổ điểm lớp, học bạ lớp 9a. Thực hiện tốt.

Kiểm tra công tác 03 công khai và cấp phát văn phòng phẩm đầu năm. Thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định. Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, học bạ lớp 6.

Học sinh mượn sách giáo khoa đúng theo diện ưu tiên. Tổng số sách giáo kho cho mượn là: 156 bộ sách.

Xét duyệt hồ sơ HS được diện chính sách. Kết quả có 2 HS được hưởng chế độ HS khuyết tật, chế độ HS bán trú: 134 HS, HS được hỗ trợ tiền nhà ở là: 83 HS; HS ở nhà nội trú: 51 HS. Chế độ hỗ chợ chi phí học tập: 96 HS, miễn học phí và cấp bù học phí: 98 HS;  HS miễn và cấp bù học phí là 70 %  là: 140 HS.

5. Công đoàn:

 - Các tổ công đoàn phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức đăng ký thi đua.

- Phối hợp với chính quyền  tổ chức hội nghị CNVC đầu năm học đạt hiệu quả.

- Tổ chức trung thu cho con, cháu các CBGV, NV trong cơ quan.

- Vận động ĐV xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực, luôn luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Vận động thu, nộp quỹ vùng khó, tiền bảo Việt. Theo quy định.

- Thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ.

6.  Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ 02 đồng chí làm hồ sơ và xét duyệt chuyển Đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

- Giúp đỡ 01 đồng chí làm hồ sơ kết nạp đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

* Công tác truyền thông:

- GDKNS: Thực hiện tốt theo kế hoạch.

+ Kỹ năng xử lí bạo lực học đường.

+Kĩ năng sống cơ bản cần có của HS

+Giáo dục ý thức tham gia giao thông, ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông,  không hút thuốc,  không sử dụng ma túy, các tệ nạn xã hội.

- Trang website của nhà trường: Đã kịp thời  viết bài và đăng bài theo kế hoạch.

+Viết các hoạt động của trường, lớp( 6a, 6b).

+ Bài viết về khai giảng, đại hội chi đoàn, đại hội Liên Đội

8. Các hoạt động khác:

Thực hiện tốt mọi kế hoạch của nhà trường

- Khai giảng năm học mới

- Họp hội đồng trường, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

 Đại Hội Liên Đội.

- Lập hồ sơ 3 công khai.

- Ký duyệt các loại kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, học bạ HS lớp 6.

- Nộp thống kê đầu năm.

- Luyện tập thể dục thể thao chuẩn bị cho đại hội thể thao ngành.

-Thành lập các câu lạc bộ thể thao của nhà trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Phân công làm minh chứng đánh giá ngoài và sắp xếp minh chứng. Làm hồ sơ đáng giá ngoài, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Gửi hồ sơ về SGD

- Tổ chức tết trung thu cho các em HS.

- Xét duyệt chế độ HS:Chế độ bán trú, Hỗ trợ chi phí học tập; miễn giảm học phí  HS khuyết tật.

Tồn tại: Chưa đại hội nchi đoàn, tổ chức họp phụ huynh đầu năm học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

Tiếp tục quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

Tin tức địa phương qua đọc sách báo, TV của địa phương của tỉnh và của Trung ương.

Học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết và các văn bản:

*Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28 tháng 9 năm 20108 của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

*Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ chính trị  về tăng cường

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

* Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 29 tháng 7 năm 2019 về kế hoạch tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trong giáo đoạn hiện nay.

* Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 16 tháng 9 năm 2019 về Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền  và triển khai thực hiện NGhị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị( khoá XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng  của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

* Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 18 tháng 9 năm 2019 về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.    

2. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:

- Thi đua:  Chỉ đạo nhà tiếp tục phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hưởng ứng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Thực hiện tốt trường học an toàn, không có khói thuốc lá, không có bạo lực học đường.

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 và các môn văn hóa lớp 9, lớp 8 vượt cấp.

- Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 và MTCT môn toán lớp 9  cấp trường.

-  Ký duyệt giáo án, đề kiểm tra, số mượn thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4.

- SH  chuyên đề trường(tổ KHXH, tổng hợp) và cụm trường.

- Thi GVDG cấp trường.

- Thi KHKT cấp huyện.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

4. Kiểm tra giám sát: Chỉ đạo nhà trường kiểm tra kiểm tra nề nếp CBGV,NV.

-Công tác thi GVDG  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

- Thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

5. Công đoàn:

- BCH công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nữ CB - GV, tuyên truyền kiến thức về giới, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thế giới. Nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 89 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam.

- Thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ.

- Tập luyện TDTT.

- Quyết toán quỹ công đoàn quý 3.

- Vận động các công đoàn viên nộp quỹ Phong trào.

6.Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, Đoàn; giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho các đoàn viên, đội viên. Giúp đỡ các công đoàn viên thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Tổ chức các hoạt động để chào mừng ngày 20/10.

Ca múa hát tập thể, duy trì các nền nếp của Đội, HĐNGLL, thực hiện chương trình phát thanh măng non và các em HS hát giữa giờ vào ngày thứ 7.

7. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

- Giúp đỡ  01 đồng chí làm hồ sơ để được kết nạp vào đảng.

8. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

9. Công tác truyền thông:

- Kỹ năng chăm sóc mắt hiệu quả lứa tuổi học đường.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Đạo đức nhà giáo.

- Trang website của nhà trường:

+ Viết các hoạt động của trường, lớp( 6c, 7a).

+ Hội thao của trường, ngày 20/10, và cuộc thi khoa học kỹ thuật.

10 Các hoạt động khác

- Tổ chức tọa đàm 20/10.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Luyện tập các câu lạc bộ thể thao.

- Tham gia thi KHKT cấp trường.

- Họp cha mẹ HS đầu năm.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

-  Hoàn thiện thông tin phổ cập vào phần mền quản lí phổ cập của Bộ giáo dục.

- Quản lý tốt HS nội trú, tổ chức nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khẩu phần ăn theo chế độ của học sinh nội trú.

Hoàn thiện hồ sơ minh chứng đánh giá ngoài và gửi về Sở giáo dục để đề nghị về thẩm định nhà trường.

11. Các biện pháp thực hiện

- Đẩy mạnh quán triệt học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định trong Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức về  lập trường tư tưởng chính trị và chuyên môn  nghiệp vụ được giao. Vận dụng vào công việc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị số 04 khóa XI,  XII của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”.

- Phân công cụ thể cho cá nhân các tổ, các đoàn thể thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNG GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018

  1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

Các đồng chí thực hiện tốt nghị quyết  các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cácn bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh… Thực hiện tốt các phong trào thi đua “  xây dựng trường học thân thiện hpọc sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

Các đồng chí luôn giữ vững quan điểm tư tưởng chính trị  và lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Nói và làm theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua;  nội quy quy chế của cơ quan.

          Thi đua:  Sơ kết thi đua đợt I, phát động thi đợt II chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11. Tổ chức tuần học tốt, tháng học tốt, và hội thi văn nghệ để chào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

2. Công tác chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9  thi cấp huyện. Kết quả 4/4 HS đạt giải trong đó đạt 02 giải nhì, 02 giải ba.  Tiêp tục ôn luyện đội tuyển tham gia thi cấp  tỉnh. Ôn thi HS giỏi các môn văn hóa trong đội tuyển lớp 9 và lớp 8 vượt cấp cho các HS lớp 8 môn Sử, NN trong đội tuyển để tham gia thi cấp huyện.

- Kiểm tra chất lượng tháng các môn văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9. Thực hiện ra đề chéo và chấm chéo. GV dạy không ra đề và cũng không chấm bài của lớp minh tham gia giảng dạy.

- Ký duyệt giáo án, nộp ngân hàng đề và rút đề kiểm tra, số mượn, trả thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4; 

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ  đợt I các đoàn thể, GV, hồ sơ học sinh.

- Đăng ký thi GV dạy giỏi cấp tỉnh, nộp sáng kiếm kinh nghiệm đối với GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh. Có 5/5 đồng chí đã đạt qua vòng SKKN.

- BDGV tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh: Chuyên môn đã giảm tiết cho các đồng chí và các tổ CM đã giúp đỡ các đồng chí.

 - Tham gia thi  KHKT cấp huyện. Đạt 4/5 giải trong đó 1 giải Ba và 03 giải khuyến khích. Sổ lượng và chất lượng sản phẩm KHKT đã tăng và chất lượng cũng đã tăng lên so với năm học trước, tuy nhiên chúng ta cũng chưa có sản phẩm để được tham gia thi cấp tỉnh.

3. Kiểm tra giám sát

 Chỉ đạo nhà trường kiểm tra nền nếp CBGV, NV, hồ sơ định kỳ của các cá nhân và của các tổ, hồ ớ lớp chủ nhiệiểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần. Hồ sơ GV, TCM, học bạ Lớp 6,7,8,9. Hồ sơ TV,TB, văn thể, y tế ... giáo án đột suất; quản lý của Hiệu trưởng về  UDCNTT. Kiểm tra đột suất các hoạt động.

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của đảng tốt.

4. Công đoàn

Phối hợp với nhà trường, các tổ chuyên môn giúp đỡ GV trong đội tuyển về sáng kiến kinh nghiệm và phần ôn tập kiến thức để chuẩn bị tham gia thi năng lực. Động viên các thầy cô giáo và các em HS BDHSG các môn văn hóa và môn máy tính cầm tay môn Toán lớp 9.

Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp tục phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, văn nghệ và nhảy khiêu vũ trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinhtrong toàn trường.

Phối hợp với nhà trường tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 Tuy nhiêm phong trào thể dục thể thao chưa đi tham gia chưa thường xuyên.

5. Đoàn- Đội

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đội, Đoàn; giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho các đoàn viên, đội viên, phát động tuần học tốt, tháng học tốt và tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 kết quả 9/17 tiết mục xuất sắc được trao giải. Đã  tạo  được phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường.

Ca múa hát tập thể, mở các bài hát ca ngợi về quê hương đất nước,ca ngơi về mái trường tình thầy trò... duy trì các nền nếp của Đội, HĐNGLL. Luyện tập cho các Đội viên học nhảy chuẩn bị tham gia Hội thi “ Khiêu vũ sân trường”.

GDKNS- GD pháp luật: * GDKNS: Kỹ năng cầm máu vết thương; k năng ứng phó với căng thẳng và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng sống: “ Lời xin lỗi”. Thực hiện tốt công tác tư vấn học đường

 Chưa thực hiện được chương trình phát thanh măng non theo kế hoạch.

6. Công tác phát triển đảng

 Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ 4 đồng chí thuộc đối tượng đảng:  trong đó có 02 Đảng viên dự bịvà 2 đồng chí học xong lớp nhận thức về Đảng.

 Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7.  An ninh trật tự

 Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không có bạo lực, không có các tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn đi đầu trong mọi hoạt động, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn. Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình.

8.  Các hoạt động khác:

-Tổ chức thành công buổi tọa đàm  kỷ niệm  ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ nhân dịp 20/11.

- Họp hội đồng, các tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện mội chế độ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và các em HS. Làm hồ sơ và rút tiền và  phát cho HS thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập 4 thàng cuối năm 2018 và chế độ còn lại 5 tháng đầu năm học 2017-2018 của một số HS.

9. Biện  pháp

- Quán triệt học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định trong Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức về  lập trường tư tưởng chính trị và chuyên môn  nghiệp vụ được giao. Vận dụng vào công việc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị số 04 khóa XI,  XII của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”.

- Ban chi ủy xây dựng nghị quyết và chỉ đạo thựck hiện các nghị quyết.

- Phân công cụ thể cho cá nhân các tổ, các đoàn thể thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập  và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cácn bộ, đảng viên công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lược lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.         Thực hiện tốt các phong trào thi đua “  xây dựng trường học thân thiện hpọc sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT...

- Các văn bản hướng dẫn đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên và tổ chức sơ sở Đảng năm 2018.

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Sơ kết thi đua đợt II, phát động thi đợt III và sơ kết học kỳ I chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  20/11. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

2. Công tác chuyên môn:

- Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi và dự thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 cấp tỉnh cho 4 em học sinh vào ngày 5/12. Tiếp tục bồi dưỡng HS trong đội tuyển các môn văn hóa lớp 9,8 để chuẩn bị tham gia thi cấp huyện.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Rà soát chương trình, có kế hoạch điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

- Nộp ngân hàng đề, kiểm tra, ký duyệt và rút ngân hàng đề kiểm tra theo quy định.

- Ôn tập và kiểm tra học kì. Chấm thanh tra bài kiểm tra. Kiểm tra toàn diện 02 GV.

- Thống kê theo biểu mẫu qui định.

  Học tập Quy chế xếp loại 02 mặt giáo dục HS và xếp loại HS đúng quy chế.

- Sinh hoạt CM theo cụm trường:

- GV dự thi GVDG cấp tỉnh tham gia thi kiểm tra năng lực ngày 4/12/2018.

- Hoàn thành chương trình kỳ I: 05/1/2019.

- Tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ 05 đồng chí tham gia thi kiểm tra năng lực đối với GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh.

3. Kiểm tra giám sát:

- Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần,

- Rà soát chương trình, chất lượng, chấm và lưu bài kiểm tra; kiểm tra học kỳ; xếp loại 2 mặt giáo dục HS; kiểm tra toàn diện  GV.

- Thu XHHGD, chế độ GV, HS;

- Quản lý hành chính, thống kê, báo cáo học kỳ I.

- Kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng đảng viên.

4.  Công đoàn:

- Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Sơ kết hoạt động công đoàn kỳ I.

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

5.  Đoàn- Đội:

-  Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; GD các đội viên, đoàn viên về tưởng  truyền thống cách mạng có các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành  lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12. Cử đội viên, các đồng chí đoàn viên đi tham hỏi động viên các đơn vị bồ đội  đóng trên bàn. Viết bài và hướng dân HS đọc bài và luyện tập 02 tiết mục văn  nghệ để chào mường

- Tiếp tục tổ chức tốt ca múa hát tập thể, dạy khiêu vũ và  dạy bài võ cổ truyền; Thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện kế hoạch  chương trình  phát măng non. Tham gia Hội thi khiêu vũ sân trường cấp huyện. Nộp kế hoạch nhỏ về huyện đoàn. Sơ kết công tác Đội học kỳ I.

* GDKNS- pháp luật: Phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học; cầm máu vết thương; ước mơ và cách thực hiện ước mơ; tuyên truyến pháp luật chủ quyền biển đảo.

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

- Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất cảnh quan môi trường. Làm hệ thống đường nước ở khu nội trú và bổ sung thêm  công trình nhà vệ sinh, khu vực tắm cho các em HS.

- Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh ngày 11,12/12.

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị, SGK tranh ảnh b ản đồ và kiểm tra và mã hóa các thiết bị  mua năm 2018.

- Nộp các loại báo cáo, thống kê

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Rà soát các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài theo thông tư 18.

10. Biện  pháp

- Quán triệt học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định trong Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức về  lập trường tư tưởng chính trị và chuyên môn  nghiệp vụ được giao. Vận dụng vào công việc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị số 04 khóa XI,  XII của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”.

- Ban chi ủy xây dựng nghị quyết và chỉ đạo thựck hiện các nghị quyết.

- Phân công cụ thể cho cá nhân các tổ, các đoàn thể thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

 Văn bản số 05-HD/ĐU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Thị  trấn và số 07-HD/HU, ngày 21 thnags 12 năm 2018 của huyện ủy Mường Chà về  hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hăg fnăm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

triển khai đọc báo, nghe tin tức thời sự của địa phương, của tỉnh vàcủa trung ương.

Tiếp tục quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của đảng: Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, số 08 của tỉnh ủy…

Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của chi bộ, nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

 - Chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể sơ kết kết thi đua đợt học kỳ I, phát động thi đợt III và sơ kết học kỳ I chào mừng lễ lớn.

Kết quả: Khen thưởng cho tập thể: Nhất: lớp 8a,6b;  Nhì: 9c, 6a,  Ba: 8c

     Cá nhân:  Học sinh giỏi: 40 HS, HS tiên tiến: 156 HS

Có 19 đồng chí CBGV xếp loại xuất sắc.     

2. Công tác chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi và dự thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 cấp tỉnh . Kết quả đạt 02/4 giải khuyến khích( Hợp, Huyền). Ôn thi các môn văn hóa lớp 9,8.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Rà soát chương trình, có kế hoạch điều chỉnh chương trình cho phù hợp. Hoàn thành chương trình kỳ I: 05/1/2019.

- Nộp ngân hàng đề, kiểm tra, ký duyệt và rút ngân hàng đề kiểm tra theo quy định. Kiểm tra học kỳ I nghiêm túc( ra đề, rọc phách và chấm chéo bài)  theo QĐ và văn bản chỉ đạo của PGD.

 Chấm thanh tra bài kiểm tra. Tổng số : 501/4682 bài(KHTN:112/1024 bài, KHXH: 348/2854 bài; Tổng hợp: 41/804 bài ).

- Kiểm tra toàn diện GV 03 GV. Kết quả( Thuận, Huyền xếp loại tốt ); Quân xếp loại Khá.

- Thống kê theo biểu mẫu qui định.

  Học tập Quy chế xếp loại HS và xếp loại HS đúng quy chế. Tuy nhiên đồng chí Quân phải học lại quy chế, số lần kiểm tra tối thiểu còn chưa đúng quy chế.

- Đánh giá xếp loại 02 mặt  giáo dục theo thông tư 58. Kết quả

Lớp

Tổng

số HS

 

 

Hạnh kiểm

Học Lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

6abc

121

103

17

1

 

12

49

56

4

7abc

100

73

24

3

 

6

37

51

6

8abc

96

82

12

2

 

16

39

38

3

9abc

80

64

14

1

1

6

31

38

5

Tổng

397

322

67

7

1

40

156

183

18

Tỷ lệ

 

81,1

16,9

1,9

0,1

10,1

39,3

46,1

4,5

Tỷ lệ học lực và hạnh kiểm vượt so với tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia

 - SH CM cấp trường môn địa lớp 7: Bài các khu vực của Châu Phi;  Tham gia và dạy 02 chuyên đề cụm trường môn: Môn Vật lý 8: Công,công suất. ( Đ/c Phượng thực hiện) và Môn Toán 7:Bài đồ thị hàm số y=ax. ( Đ/c Thơm thực hiện)

 ( trường THCS Thị trấn dạy); 02 môn ( Văn, Sử trường PTDTBT THCS Mường mươn dạy tại trường PTDTBT THCS Mường Mươn.

-  05 đồng chí Tham gia dự thi kiểm tra năng lực tham gia thi GVDG cấp tỉnh. Kết quả đạt 5/5.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất: 05 đồng chí đều có bài soạn theo quy định, bảo đảm nọi dung, dự giờ đột xuất 01 đồng chí, xếp loại khá.

3. Kiểm tra giám sát:

 Chỉ đạo nhà trường, thanh tra nhân dân kiểm tra giám sát

Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần. Rà soát chương trình, chất lượng, chấm,lưu bài Ktra; kiểm tra học kỳ; xếp loại 2 mặt giáo dục HS; kiểm tra toàn diện GV. Thu XHHGD, chế độ GV, HS;Quản lý hành chính, thống kê, báo cáo học kỳ I.

Kết quả:  Nền nếp các bộ giáo viên chấp hành tương đối nghiêm túc, vẫn còn GV xin nghỉ.  Vào điểm tương đối kip thời, Tuy nhiên đồng chí Quân còn chưa biết quy chế số lần kiểm tra tối thiểu, còn thiếu số lần điểm môn dạy của mình. Chất lượng dạy học chưa cao, tỷ lệ HS đạt giỏi vẫm còn chưa caoThực hiện rà soát chương trình và điều chỉnh giữa các môn cho phù hợp và đảm bảo tiến độ chương trình theo quy định.

Thực hiện chấm thanh tra bài kiểm tra 501/4682 bài.

Rà soát chất lượng môn dạy. Tỷ lệ khá giỏi trong toàn trường xếp theo thứ tự khối 8,6,9,7. Chất lượng cao nhất là khối 6: 50,4%; khối 7: 43 %; khối 8: 55%; khối 9: 46.3%. Chất lượng học lực khá giỏi các lớp a không được nhiều, các lớp b,c còn nhiều điểm  trung bình và điểm yếu. Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên theo kế hoạch, đã dự giờ rút kinh nghiêm và tư vấn về chuyên môn.

Kiểm tra công tác quản lý hành chính 01 đồng chí thực hiện tốt. Chế độ chi trả tiền công tác phí: 34.537.000, tiền phép: 2.900.000; tiền chế đọ HS: 385.106.000 đồng kịp thời. Công tác thu XHHGD : XDCSVC: 71.344.000; Nước vệ sinh: 17.466.000.Các lớp 6a, 7a, 8a thực hiện tốt, các lớp 8c, 7b, 6b, tỷ lệ thu còn thấp.

4.  Công đoàn:

 Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Sơ kết hoạt động công đoàn kỳ I.

 Tồn tại: Chưa phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

5.  Đoàn- Đội:

Thực hiện khá tốt kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, phát măng non. Tổ chức HS thăm hỏi các đơn vị Bồ đội đóng trên địa bàn nhân dịp 22/12.Tham gia Hội thi khiêu vũ sân trường do tỉnh đoàn phối hợp vời PGD và Huyện đoàn tổ chức. Luyện tập đội Nghi lễ để tham gia Đại hội cực thanh niên xung phong huyện Mường Chà.

Kết quả thi khiêu vũ sân trường đạt giái nhất.

 Đã phát thanh măng non được 3 số.

   Sơ kết côn tác đội và Khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác Đội. Khen thưởng cho 28 đội viên xuất sắc và kết quả  xếp loại thi đua 05 tập thể xuất sắc Nhất: 8a,6b; Nhì: 6a,9c; Ba: 8c. Xếp loại thi đua công tác đội: nhất 8a, 8b; Nhì: 9c, 9a; Ba: 8c.

  * GDKNS- pháp luật: Phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học; cầm máu vết thương; ước mơ và cách thực hiện ước mơ;

Tồn tại: Chưa  tuyên truyến pháp luật chủ quyền biển đảo.

6. Công tác phát triển đảng:

 Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ 02 các đồng chí thuộc đối tượng đảng và 02 đồng chí đáng viên dự bị

Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 7.  Công tác an ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9.  Các hoạt động khác:

- Rá soát và cân đối ngân sách để chi trả đủ chế độ học sinh đầy đủ.

- Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương sớn, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn.

- Sơ kết các tổ, các đoàn thể, sơ kết học kỳ I của nhà trường.

- Xây dựng cơ sở vật chất: xây dựng 01 phòng học chức năng ngoại ngữ, xây dựng công trình vệ sinh khu nội trú. Chăm sóc bôn hoa cây cảnh, vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quan môi trường: Xanh sạch, đẹp và an toàn.

- Kiểm tra phổ cập của tỉnh và duy trì và giữ vững mức độ III.

- Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị, SGK tranh ảnh bản đồ, tài sản năm 2018.

- Nộp các loại báo cáo, thống kê đúng quy định.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Rà soát các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài theo thông tư 18.

- Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch 2021-2026 đội ngũ cán bộ quản lý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... Chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

 Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.

Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Phát động thi đợt III  mừng đảng, mường xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

2. Công tác chuyên môn:

- Tái giảng học kỳ II ngày 7/01/19

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi các môn văn hóa lớp 8,9. Tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 và các em HS lớp 8 thi vượt cấp.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Nộp ngân hàng đề kỳ I về các tổ CM, CM nộp về cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, lập ma trận, ngân hàng đề kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2,4. Sinh hoạt 04chuyên đề cụm trường tại trường THCS Thị trấn Mường Chà. Chuẩn bị tốt CSVC, nội dung sinh hoạt chuyên đề cho có hiệu quả.

- Kiểm tra toàn diện  02 GV

- Chọn bài và bốc bài. GV dự thi và tổ, nhóm chuyên môn cùng nhau xây dựng bài , day và rút kinh nghiệm cho GV trong tổ của mình để tham gia thi GVDG cấp tỉnh.

3. Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, xây dựng ngân hàng đề kỳ II, kế hoạch BD, phụ đạo HS; sinh hoạt chuyên đề cụm trường. Phân công lao động học kỳ II. Kiểm tra toàn diện 02 GV.

Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

4.  Công đoàn:

- Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau,

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

- Phối hợp nhà trường động viên các cán bộ giáo viên nhân viên trong dịp tết và phân công trực trường trong dịp tết nguyên đán.

5.  Đoàn- Đội:

-  Lên kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; GD các đội viên, đoàn viên về tưởng  truyền thống cách mạng có các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành  lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12.

Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể; thực hiện chương trình phát thanh măng non. HĐNGLL chào đón năm mới. Tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi lớp có ít nhất 02 đội viên; 01 Nam và 01 nữ. Tổ chức vào tuần 03 và tuần 04 trong tháng. Đội xây dựng kế hoạch. 

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS, GD pháp luật,  tham gia các cuộc thi:

Tham gia Hướng ứng sáng kiểm chấm dứt bạo lực trẻ em trong gia đình, môi trường cần bạn, cần tôi và cần cả thể giới. Phát động vẽ tranh để triển lãm ở trường và lựa chọn 02 sản phẩm tham gia dự thi cấp huyện

GDKNS, GD pháp luật, thi kể chuyện về Bác Hồ như sau: Bệnh bạch hầu, Học giỏi mà không gian nan; Luật VS ATTP; Tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ

 

Phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học; cầm máu vết thương; ước mơ và cách thực hiện ước mơ; tuyên truyến pháp luật chủ quyền biển đảo.

10. Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, tham gia các câu lạc bộ.

- Họp CM HS kỳ I 5/1/2018. GV chủ nhiệm chuẩn bị nội dung để họp

- Viết báo cáo đánh giá ngoài, trường chuẩn Quốc gia đồng chí Oanh.

 Phân công và làm các minh chứng minh chứng hồ sơ đánh giá ngoài: Đ/c Cương, Khánh xong trong tháng 1/2019. 

- Tiếp tục sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, vệ sinh tạo cảnh quan môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

 Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Số 107-NQ/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2019 về Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn về công tác an ninh trật tự.

Số 113-NQ/ĐU ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn về công tác tuyển quân năm 2019.

Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.

Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Phát động thi đợt III  mừng đảng, mường xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Công tác chuyên môn:

- -  Thực hiện tái giảng học kỳ II ngày 7/01/19

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi các môn văn hóa lớp 8,9 để chuẩn bị tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 và các em HS lớp 8 thi vượt cấp.

- Tổ chức sinh hoạt chuyyên đề cụm với 05 chuyên đề( THCS thực hiện 02 chuyên đề: GDCD, NN; THCS Mường Mươn: chuyên đề môn Sinh học, THCS Na Sang chuyên đề Hóa, Lịch Sử) và cùng sinh hoạt chuyên đề với Phòng giáo dục huyện Nận Pồ đạt hiệu quả cao.

- Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4, sổ mượn thiết bị hằng ngày và ký duyệt vào cuối tuần.

- Nộp ngân hàng đề kỳ I về các tổ CM, CM nộp về cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, lập ma trận, ngân hàng đề kỳ II.

- Kiểm tra toàn diện  02 GV( Phượng, Nhung). Kết qủa xếp loại tốt 1; loại khá 01.

- Chọn bài và bốc bài, giúp đỡ GV tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh và đã xay dựng thiết kế bài cho các giáo viên dự thi tham gia thi GVDG cấp tỉnh.

Số lần sử dụng TBDH: 553 lượt; Số lần UDCNTT trong giảng dạy là: 314 tiết

Tồn tại:  Chưa ký duyệt các loại  kế hoạch kỳ II và chưa có biên bản nộp về cho nhà trường kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm, kiểm tra toàn diện.

4.Kiểm tra giám sát:

Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, xây dựng ngân hàng đề kỳ II, kế hoạch BD, phụ đạo HS; sinh hoạt chuyên đề cụm trường. Phân công lao động học kỳ II. Kiểm tra toàn diện 02 GV.

Tồn tại chưa dự giờ đột xuất và thường xuyên. Chưa ký duyệt các loại  kế hoạch kỳ II và chưa có biên bản nộp về cho nhà trường kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm, kiểm tra toàn diện.

Hoàn thiện hồ sơ tài chính quỹ đảng năm 2018.

5.  Công đoàn:

- Đã phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh: Giúp đỡ về các tiết dạy thực hành, dự giờ rút kinh nghiệm.

- Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau.

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

6.  Đoàn- Đội:

-  Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể; thực hiện chương trình phát thanh măng non. HĐNGLL chào đón năm mới: Ôn lại truyền thống ý nghĩa phong tục tâp quán của tết cổ truyền dân tộc. Tổ chức trò chơi dân gian cho các em HS. Tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ cho các chi đội.

Tồn tại: Chất lượng cuộc thi chưa cao. Các em chưa tự tin trước đám đông, chưa có chất giọng biểu cảm của từng nhân vật trong từng câu chuyện. Chương trình phát thanh măng non còn chưa được thường xuyên.

7. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

8. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

9. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

10. Công tác tuyên truyền:  GDKNS, GD pháp luật, chuẩn bị tham gia các cuộc thi:

Tham gia Hướng ứng sáng kiểm chấm dứt bạo lực trẻ em trong gia đình, môi trường cần bạn, cần tôi và cần cả thể giới. Phát động vẽ tranh để triển lãm ở trường.

GDKNS: Tư vấn giáo dục giới tính cho các em học sinh từ khối 6 đến khối 9. Mỗi khối lớp chia 02 nhóm, Nam riêng, nữ riêng.

Tuyên truyền về Bệnh bạch hầu.

Tồn tại: Chưa thực hiện GDPL Luật VS ATTP và tư vấn tuyên truyền cho HS chủ đề học giỏi mà không gian nan.

11. Các hoạt động khác:

- Họp CM HS kỳ I 5/1/2018. Tỷ lệ phụ huynh học sinh tham gia còn ít, đặc biệt là các lớp b,c. 

- Viết báo cáo đánh giá ngoài, trường chuẩn Quốc gia đồng theo thông tư 18.

- Kê khai và duyệt thêm giờ học kỳ I.

12. Biện pháp thực hiện

- Nhà trường và các đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch,

- Đôn đốc các đồng chí Đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra thực hiện tiên độ kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Kế hoạch số 14-KH-ĐU, ngày 20/01/2019 về kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng. 

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Phát động thi đợt III  mừng đảng, mường xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tiếp tục BD cho HS giỏi trong đội tuyển để tham gia thi HSG cấp huyện vào ngày  ôn thi cho HSG trong đội tuyển thi HSG cấp huyện vào ngày 24/2. SHCĐ môn Hóa lớp 9 cấp trường và sinh hoạt chuyên đề cụm trường lần 3. Các tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung tốt để tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị. Họp tổ chuyên môn tuần 2, 4.

- BDGV dạy giỏi cấp tỉnh và giúp đỡ các đồng chí dự giờ rút kinh nghiệm các tiết dạy.

- Nghỉ tết Nguyên đán  đối với học sinh từ 1/2/2019 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày  10/02/2019 ( tức ngày 06/01 âm lịch), đối với cán bộ viên chức nghỉ từ ngày 2/2/2019 (tức ngày 27/12 âm lịch) đến 10/2/2019(tức ngày 06/01 âm lịch).

- Đối với học sinh ôn thi HSG yêu cầu GV giao bài cho học sinh làm bài và ôn bài ở nhà trong thời gian nghỉ tết để tham gia thi HSG cấp huyện 24/2/2019. GVCN có HS tham gia thi HSG tự kiểm tra hồ sơ và  hoàn thiện hồ sơ cho học sinh  để tham gia thi GVDG cấp huyện và nộp về nhà trường vào ngày 30/1 /2019 cho đ/c Cương. Đ/c Cương kiểm tra hồ sơ và ký duyệt và nộp danh sách về PGD trước ngày 15/2/2019.

4. Kiểm tra giám sát:

- Chỉ đạo nhà trường:  Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, dự giờ đột xuất; TV, TB.

- Kiểm tra công tác Sự phối hợp GVCN, cha mẹ HS trong việc huy động học sinh ra lớp trước và sau tết. Kiểm tra công tác  đội.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động. Kiểm tra học tập Nghị quyết.

5.  Công đoàn:

- Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên trong dịp tết nguyên đán. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau,

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

6.  Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, lên kế hoạch tổ chức HĐNGLL chào xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Phát động cuộc thi giao thông học đường.

7. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

8. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

9. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

10. Công tác tuyên truyền:  GDKNS, GD pháp luật,  tham gia các cuộc thi:

- Bệnh Quai bị và kỹ năng đọc sách ngày 18/1/2019. Người thực hiện đồng chí Thìn, Lan. Luật môi trường ngày 25/2/2019 , người thực hiện đồng chí Ngọc

11. Các hoạt động khác:

- Công đoàn cho CBGV, NV đăng ký nghỉ tết và trực tết theo phân công. Động viên các công đoàn viên trong dịp tết, nghỉ tết nguyên đán vui vẻ an toàn, tiết kiện. Bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội. Nghỉ tết đúng thời gian quy định.

- Phối hợp các đoàn thể để huy động và ổn định HS trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Làm hồ sơ minh chứng, báo cáo thông thư 18.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Ban chi ủy tiếp học tập Nghị quyết của Hội nghị TW 8  của Ban chấp hành trung ươngkhóa XII của Đảng tại Đảng bộ Thị trấn.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Phát động thi đợt III  mừng đảng, mường xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tiếp tục BD cho HS giỏi trong đội tuyển để tham gia thi HSG cấp huyện vào ngày  ôn thi cho HSG trong đội tuyển thi HSG cấp huyện vào ngày 24/2. SHCĐ môn Hóa lớp 9 cấp trường và sinh hoạt chuyên đề cụm trường lần 3. Các tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung tốt để tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị. Họp tổ chuyên môn tuần 2, 4.

- BDGV dạy giỏi cấp tỉnh và giúp đỡ các đồng chí dự giờ rút kinh nghiệm các tiết dạy.

- Nghỉ tết Nguyên đán  đối với học sinh từ 1/2/2019 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày  10/02/2019 ( tức ngày 06/01 âm lịch), đối với cán bộ viên chức nghỉ từ ngày 2/2/2019 (tức ngày 27/12 âm lịch) đến 10/2/2019(tức ngày 06/01 âm lịch).

- Đối với học sinh ôn thi HSG yêu cầu GV giao bài cho học sinh làm bài và ôn bài ở nhà trong thời gian nghỉ tết để tham gia thi HSG cấp huyện 24/2/2019. GVCN có HS tham gia thi HSG tự kiểm tra hồ sơ và  hoàn thiện hồ sơ cho học sinh  để tham gia thi GVDG cấp huyện và nộp về nhà trường vào ngày 30/1 /2019 cho đ/c Cương. Đ/c Cương kiểm tra hồ sơ và ký duyệt và nộp danh sách về PGD trước ngày 15/2/2019.

4. Kiểm tra giám sát:

- Chỉ đạo nhà trường:  Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, dự giờ đột xuất; TV, TB.

- Kiểm tra công tác Sự phối hợp GVCN, cha mẹ HS trong việc huy động học sinh ra lớp trước và sau tết. Kiểm tra công tác  đội.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động. Kiểm tra học tập Nghị quyết.

5.  Công đoàn:

- Phối hợp với nhà trường giúp đỡ bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG câp tỉnh. Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên trong dịp tết nguyên đán. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau,

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao, học nhảy các công đoàn viên giúp đỡ các em xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao.

6.  Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, lên kế hoạch tổ chức HĐNGLL chào xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Phát động cuộc thi giao thông học đường. Bồi dưỡng các đội viên ưu tú có đủ điều kiện để chuẩn bị kết nạp đoàn cho các Đội viên.

7. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị. Tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

8. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

9. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

10. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

 GDKNS về cách phòng chống bệnh quay bị và xốt xuất huyết.

-Tồn tại: Chưa tuyên truyền được kỹ năng đọc sách và Luật môi trường. Nguyên nhân đồng chí Ngọc đi thi GVDG cấp tỉnh, thời tiết tuần 26 không tổ chức được chào cở do thời tiết xấu.

11. Các hoạt động khác:

- Công đoàn cho CBGV, NV đăng ký nghỉ tết và trực tết theo phân công. Động viên các công đoàn viên trong dịp tết, nghỉ tết nguyên đán vui vẻ an toàn, tiết kiện. Bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội. Nghỉ tết đúng thời gian quy định.

- Phối hợp các đoàn thể để huy động và ổn định HS trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Làm hồ sơ minh chứng, báo cáo thông thư 18 về kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia.

12. Biện pháp thực hiện:

- Nhà trường và các đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch,

- Đôn đốc các đồng chí Đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra thực hiện tiên độ kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

- Thực hiện kế hoạch số 14-KH-ĐU, ngày 20/01/2019 về kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng với những nội dung sau:

 * Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/8/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhình đến năm 2045.

* Kết luận số 37-Kl/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộ, dự toàn ngân sách nhà nước năm 2019.

* Báo cáo Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 về” xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Phát động thi đợt III  mừng đảng, mường xuân mới Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn

- Học 2 buổi/ ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển để chuẩn bị tham gia thi HSG cấp huyện và ôn luyện HS trong đội tuyển để tham gia thi cấp tỉnh.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2, tuần 4 và  SHCĐ Toán lớp 9.

- Tham gia sinh hoạt các nhóm chuyên môn với trường PTDTBT THCS Huổi Mí với 8 môn cơ bản. Dự giờ thường xuyên GV 1 tiết/ 1GV trừ 04 đồng chí tham gia thi GVDG cấp tỉnh. Đồng chí Duyên dạy 1 tiết và lên kế hoạch dạy và dự giờ cho các  GV trường PTDTBT THCS Huổi Mí.

 - Nộp đề, kiểm tra ký duyệt và rút đề kiểm tra từ ngân hàng đề đúng theo quy định.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

-  Tổ CM phân công GV trong tổ ra đề kiểm tra và chấm chéo chất lượng tháng. Kiểm tra chất lượng tháng vào tuần 3 và tuần 4 của tháng.

4. Kiểm tra nội bộ

- Chỉ đạo nhà trường Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, UDCNTT, DTBDH, nề nếp sinh hoạt chuyên môn; công tác BDHSG, dạy 2 buổi/ngày. Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên. Hồ sơ cá nhân và các tổ, đoàn thể, thư viện, thiết bị.

Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9; Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

4.  Công đoàn:

Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên kịp thời. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau,

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao.

5.  Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3. Phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, luyện tập cho đội trống kèm luyện tập để chuẩn bị tham gia thi tiếng trống đội ta cấp tỉnh.

Tham gia hưởng ứng sáng kiến phòng chống bạo lực học đường chủ đề “Cần bạn, cần tôi cần cả thế giới”

 Phát động cuộc thi giao thông học đường. Bồi dưỡng các đội viên ưu tú có đủ điều kiện để chuẩn bị kết nạp đoàn cho các Đội viên.

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị. Tham gia lớp bồi dưỡng lớp đảng viên mới.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Phổ biến và triển khai các văn bản của ngành cũng như văn bản pháp luật kịp thời cho toàn thể CBGV,NV và học sinh...

Tuần 28 : Thứ 2 ngày 4/3: Tuyên truyền về cách phòng chống đau mắt hột.( Thìn)

Tuần 29: Thứ 2 ngày 11/3: Giáo dục giới tính, nuôi dưỡng sự tự tin và an bình nội tâm và triển khai tổ chức HĐNK cho HS( Lan).

Tuần 30: Thứ 2 ngày 18/3: Giới thiệu về sách( Chinh)

Tuần 31: Thứ kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh( Lan ) và tuyên truyền về ngày thành lập ĐTNCSHCM.

10. Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao, các câu lạc bộ CBGV,NV. Tổ chức thi Hội khỏe phù đổng cấp trường

- Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9.

- Đón đoàn kiểm tra công tác đánh giá ngoài của Phòng và gửi hồ sơ đánh giá về Sở giáo dục.

- Làm kế hoạch phát triển sự nghiệp năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị tốt CSVC cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9.

11. Biện pháp thực hiện

- Nhà trường và các đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch,

- Đôn đốc các đồng chí Đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra thực hiện tiên độ kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

- Học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng với những nội dung sau:

 * Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/8/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhình đến năm 2045.

* Kết luận số 37-Kl/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộ, dự toàn ngân sách nhà nước năm 2019.

* Báo cáo Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 về” xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Viết bài thu thu hoạch và đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW.

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua:  Sơ kết thi đua đợt III và phát động thi đua đợt IV chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển và tham gia thi HSG cấp huyện. Kết quả 27/31 HS đạt giải trong đó giải nhì: 4; giải ba: 9 giải, giải khuyến khích: 14 giải.

- Bồi dưỡng HSG tham gia thi HSG cấp tỉnh theo QĐ của Phòng giáo dục. Tổng số nhà trường có 16/36 HS trong độ tuyển tham gia thi HSG cấp tỉnh, tỷ lệ so với các năm học trước là thấp.

 - Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2, tuần 4 và  SHCĐ cấp trường Toán lớp 9 và Hóa lớp 8.

- Tham gia sinh hoạt các nhóm chuyên môn với trường PTDTBT THCS Huổi Mí với 8 môn cơ bản, dự giờ và rút kinh nghiệm và trao đổi về chuyên môn. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại trường PTDTBT-THCS Ma Thì Hồ với 4 môn ( Địa, GDCD; Tiếng Anh; TD).

 - Nộp đề, kiểm tra ký duyệt và rút đề kiểm tra từ ngân hàng đề đúng theo quy định.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra. Tổng số bài: 107/1.509  trong đó tổ KHTN là 42/457 bài, tổ KHXH là: 65/1052 bài.

-  Kiểm tra chất lượng giữa kỳ. Thực hiện ra để kiểm tra và chấm bài kiểm tra chéo.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên. Kết quả xếp loại tốt( Lan, Phùng Anh).

- Thống kê chất lượng kiểm tra môn Toán, chất lượng thấp khối 9 yếu, kém; Khối 6, yếu kém là: 36,7; khối 8 là: 39,6

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ. Kết quả xếp loại tốt:22/24 GV, xếp loại  khá( Quân

- Kiểm tra học bạ học sinh  lớp 9.

- Số tiết UDCNTT là : 1415 tiết; số lượt sử dụng thiết bị dạy học là: 2362 lượt. Đại đa số sử dụng thiết bị dạy học, UDCNTT, tuy nhiên có 01 đồng chí không sử dụng( Bùi Hoa).

Tồn tại: Quân còn vào lớp 7b muộn, ký duyệt giáo án và vào điểm chưa kịp thời.

Tổ KHXH chưa kiểm tra học bạ lớp 9a vì học bạ HS gửi về PDG để thi HSG. chưa kiểm tra hồ sơ định kỳ của tổ ( KHXH). Chưa chấm bài kiểm tra của học sinh tổ tổng hợp.

4.Kiểm tra nội bộ:

- Chỉ đạo nhà trường: Kiểm tra nếp CBGV,NV đồng chí Quân vào lớp muộn lớp 7b; Sổ điểm lớp đa số vào điểm kịp thời. Tồn tại môn tin và môn CN vào điểm chưa kịp thời. Một số GV còn vào điểm chưa đúng quy chế( sửa điểm). Công tác dạy 02 buổi/ngày, thực hiện tốt theo kế hoạch, tuy nhiên tỷ lệ HS học sinh đi học buổi chiều còn thấp hơn buổi sáng

-Kiểm tra công tác ôn thi trong đội tuyển lớp 9, thực hiện theo kế hoạch, có ý thức cao trong công tác giảng dạy và học tập.

- Kiểm tra hồ sơ của cá nhân và đoàn thể. Kết quả xếp Hồ sơ các tổ, các đoàn thể xếp loại tốt, hồ sơ của giao viên: 22/ 24 bộ xếp loại tốt;  xếp loại khá( Quân, Nhung)    .

- Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9.Tồn tại: Chưa kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9a và kiểm tra đột xuất các hoạt động. Tổ Tổng hợp và  tổ KHXH chưa kiểm tra được hồ sơ cá nhân trong tổ.

4.  Công đoàn:

-Động viên các công đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các công đoàn viên kịp thời. Làm tốt công tác thăm hỏi các công đoàn viên ốm đau,

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao.

5.  Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3: Ôn lại truyền thống và ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26/3. Tổ chức 10 đội viên ưu tú kết nạp đoàn.Phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, luyện tập cho đội trống kèm luyện tập để chuẩn bị tham gia thi tiếng trống đội ta cấp tỉnh. Tổ chức Hội khỏe phủ đổng cấp trường.

Tham gia hưởng ứng sáng kiến phòng chống bạo lực học đường chủ đề “Cần bạn, cần tôi cần cả thế giới”. Tham gia thi vẽ tranh. Kết qủa đạt 1/2 sản phẩm 

đạt giải nhì.

 6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị. Tham gia lớp bồi dưỡng lớp đảng viên mới.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

 7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Thực hiện tuyên truyền về cách phòng chống đau mắt hột; giáo dục giới tính, nuôi dưỡng sự tự tin và an bình nội tâm; kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh.

Tồn tại: Chưa thực hiện giới thiệu về sách.

10. Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao, các câu lạc bộ CBGV,NV. Tổ chức thi Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá của nhà trường gửi về PGD.

- Làm kế hoạch phát triển sự nghiệp năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị tốt CSVC cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9.

Tồn tại: Duy trì các hoạt  động thể dục thể thao thực hiện chưa thường xuyên, có đồng chí không tham gia( Quân).

Công tác tìm minh chứng, hoàn thiệm và mã hóa còn chậm.

- Tu sửa cơ sở vật chất: Các thiết bị điện, quạt các lớp học.

-Thu và xét duyệt hồ sơ HS thuộc diện chính sách hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí 05 tháng đầu năm 2019. Kết quả HS được hưởng chế độ chi phí học tập là: 105; miễn học phí 107; giảm học phí 70% là: 127; giảm 50 % là 02; 02 HS được hưởng chế độ HS khuyết tật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua: Phát động thi đua đợt IV chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. 16 HS Tham gia thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cho HS lớp 9 và lớp 8 vượt cấp.  Tổ chức thi HSG các môn văn hoá từ lớp 6 đến lớp 8 cấp trường. Vào tuần 4 của tháng.

-  Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, tuần 4. SHCĐ cụm trường và trường.

- Rà soát chương trình và điều chính chương trình cho đúng kế hoạch.- Kiểm tra toàn diện 02 GV. Làm SP sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ít nhất 01 sản phẩm/1 tổ CM.

4. Kiểm tra nội bộ:  Chỉ đạo nhà trường kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, Rà soát chất lượng GD, tiến độ chương trình. Thi HSG cấp trường; kiểm tra HĐSP 02 GV. Kiểm tra công tác thu XHH các lớp.

Kiểm tra đột suất các hoạt động. Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9.

5.  Đoàn- Đội:

-Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, tổ chức các hoạt động ngoại khóa chủ đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tiếp tục bồi dưỡng cho các đội viên ứu tú. Tổ chức thi  sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường.Luyện tập cho đội trống kèm luyện tập để chuẩn bị tham gia thi tiếng trống đội ta cấp tỉnh. Tổ chức Hội khỏe phủ đổng cấp trường.

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị. Tham gia lớp bồi dưỡng lớp đảng viên mới.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

32

Hướng dẫn xứ lý khi say nắng

Thìn

33

Giới thiệu sách

Chinh

34

Tư duy tích cực; GD ý thức tôn trọng pháp luật.

Ngọc

35

Tổ chức HĐNK chủ đề Xâm hại tình dục trẻ em

Đoàn- Đội

10. Các hoạt động khác

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV, các câu lạc bộ

- Kiểm tra hoàn hiện  hồ sơ HS lớp 9.

- Viết SKKN và nộp trước 20/4.

- Tiếp tục hoàn thiệm minh chứng đánh giá ngoài. Đón đoàn kiểm tra công tác của Sở giáo dục về kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Nộp kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 2020-2021.

- Làm một số biển tuyên truyền trương bày sân khấu. Một số biển trong thư viện và tủ trương bày trong phòng Hội đồng.

-Tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường.

- Lập danh sách học sinh trong độ tuổi phổ cập theo các tổ dân phố.

12. Biện pháp thực hiện

- Lên kế hoạch thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đồng chí thực hiện kế hoạch.

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

 

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

-  Đã quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương.Đọc báo, nghe thời sự...

2.  Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị:  Đã quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc diều lệ của Đảng.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua: Phát động thi đua đợt IV chào mừng ngày giải phóng đất nước 30/4. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển để tham gia thi HS cấp tỉnh. Kết quả đạt 3giải khuyến khích/16 HS tham gia dự thi, ( 01 giải môn lịch sử( em Trâm lớp 8), 01 giải môn GDCD( em Tùng), 01 giải môn NN em Hợp. Chất lượng thấp, nguyên nhân học sinh yếu, xem lại cách bồi dưỡng và ôn luyện của giáo viên.

- Tổ chức thi HSG các môn văn hóa cấp trường. Tổng số: 135 HS dự thi HSG các lớp từ khối 6 đến khối 8 với tất cả các môn.

-  Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, tuần 4. Sinh hoạt chuyên môn cụm  đợt 3 tại Trường PTDTBT THCS Ma thì Hồ các môn: TD, TAnh, Địa. Đợt 4 tại trường PTDTBT THCS Na Sang với các môn Toán, Văn, Lý, Sinh và trường Thị trấn dạy môn Vật lí.

- Sinh hoạt chuyên môn với trường Huổi Mí các môn: Địa, Lý, TAnh, Công tác đội, thư viện, Học sinh giỏi, Tổ chuyên Môn, Kiểm tra nội bộ. Trao đổi chuyên môn, dự giờ rút kinh nghiệm.

- Rà soát chương trình và điều chỉnh chương trình cho đúng kế hoạch, chú ý khối 9.

- Ôn thi cho học tham dự thi vào nội trú lớp 10 đối với học sinh lớp 9.

- Kiểm tra toàn diện 01 GV( Khánh). Kết qủa xếp loại tốt. Chưa kiểm tra diện 01 đồng chí Yến theo kế hoạch.

- Tồn tại còn nhiều GV nghỉ do ốm đau và việc riêng.

4. Kiểm tra nội bộ:  Chỉ đạo nhà trường kiểm tra:

-Kiểm tra nếp CBGV,NV, thực hiện khá tốt nền nếp CBGV. Tuy nhiên vẫn còn lên lớp muộn đồng chí Quân; Đồng chí Nhung tự ý đổi tiết không báo với BGH nhà trường(25/4). Trong tháng còn nhiều đồng chí Nghỉ( Duyên, Thuận- Nhung nghỉ ốm), Huyền nghỉ thai sản.

- Kiểm tra sổ điểm các lớp.  Chưa vào điểm kịp thời một số môn ở tất cả các lớp. Môn vật lí khối 6, Vật lí lớp 8c chỉ có một vài điểm miệng. Chưa chép danh sách HS các tháng cho kịp thời.( tháng 4 gồm các lớp: 6c; 6b;7c; 8c), riêng lớp 9a chưa chép danh sách HS tháng 3 và tháng 4.

-  Kiểm tra tỷ lệ HS đi học chuyên cần, các lớp học buổi chiều tỷ lệ đi học chuyên cần còn thấp hơn buổi sáng còn vắng, Học sinh nghỉ học nhiều( Long 6b; Giống, Sinh 9b; Chầu 7c)

- Rà soát tiến độ chương trình và có kế hoạch điều chỉnh chương trình các lớp, các môn.

-Kiểm tra công tác thu XHH các lớp. Các lớp 8a đạt 100%, 6a đạt 9b,9c, 7a, 9a thu được trên 80 %;  Lớp6c, 8b đạt trên 60%; 8c thu được hơn 31,3 %, còn lại thu được trên 70 %.

5.  Đoàn- Đội:

- Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội. Thực hiện chương trình phát thanh măng non chưa được thường xuyên, HĐ giữa giờ cho các lớp hoàn thiện khiêu vũ sân trường hiệu quả chưa cao.

 Luyện tập cho HS và tham gia Liên hoan tiếng trống Đội ta cấp tỉnh lần thứ 2và đạt giải ba. Tổ chức thi SP sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ít nhất. Tổng số 9/36 sản phẩm đạt giải cấp trường( Nhất 9b; Nhì 6a, Ba: 6c, 7b; Khuyến khích: 7a,7b,8abc, 9c. Chất lượng các sản phẩm còn thấp, làm đơn giản, chưa có sự sáng tạo, sản phẩm chưa có tính sáng tạo, cái mới của sản phẩm, chưa có sự đầu tư cho sản phẩm, sản phẩm mang tính chất đồ chơi. Lựa chọn 05 sản phẩm tham gia thi cấp huyện.

- Bồi dưỡng các đội viên ưu tú để có kế hoạch kết nạp đoàn.

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch, 02 đồng chí đảng viên dự bị.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc, quán triệt, quán triệt phòng chống tai nạn đuối nước cho HS.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS giỏi tham gia dự thi cấp tỉnh. Mỗi thầy cô giáo đều là những tấm gương cho HS noi theo.  Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác truyền Thông:  GDKNS

- Tổ chức kế hoạch truyền thông theo kế hoạch:  DGKNS: xứ lý khi say nắng, buổi HĐNK: chủ đề xâm hại tình dục chi trẻ em do dự án Evacs tài trợ; Chương trình giới thiệu và hướng ứng ngày sách Việt Nam... Qua buổi truyền thông cán bộ giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức và trang bị bổ sung thêm cho mình các kỹ năng sống cần thiết.

10. Các hoạt động khác

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV, các câu lạc bộ

- Kiểm tra hoàn hiện  hồ sơ HS lớp 9.

- Viết SKKN và nộp trước 20/4.

- Tiếp tục tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Nộp kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 2020-2021.

- Làm một số biển tuyên truyền trong thư viện và tủ trương bày trong phòng Hội đồng.

- Lập danh sách học sinh trong độ tuổi phổ cập theo các tổ dân phố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương. Đọc báo, nghe thời sự...

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua: Phát động thi đua đợt IV chào mừng ngày thành giải phóng điện Biên phủ 7/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh,110 năm thành lập tỉnh Điện Biên. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp.

- Rà soát chương trình, chất lượng dạy học, số lần điểm, quy chế đánh giá xếp loại HS.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ từ ngày 7-> 9/5 các môn. Ra đề, in sao đề, coi thi, chấm thi theo QĐ của nhà trường.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Hoàn thiện chương trình đối với HS lớp 9 trước ngày 15/5, các lớp khác trước ngày 25/5.

- Nhập điểm vào phần mền quản lý học tập từ 4-10/5: Tổ văn ngày  4,5/5. Tổ TN 6,7/5Tổ tổng hợp 8,9/5

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 và xét tốt nghiệp HS lớp 9 theo QĐ của Phòng giáo dục ngày 16,17/5.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 vào ngày 11/5. GV  bộ môn hoàn thiện trước ngày 10/5.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Hoàn thiện ngân hàng đề và nộp về CM nhà trường.

- Tổng kết HĐ chuyên môn của tổ. Đánh giá xếp loại chuẩn GV, xếp loại công chức, thi đua cuối năm.

- Viết bài thu hoạt BDTX.

- Ôn tập cho HS lớp 9 để chuẩn bị thi vào lớp 10 cho các trường nội trú.

- Bàn giao chất lượng HS lớp 5 với trường tiểu học( Nhận bàn giao chất lượng, HS thuộc diện chính sách, HS cá biệt).

- Khánh, Quân:  Thống kê vào các biểu mẫu và hoàn thành các biểu

- Các biểu mẫu thống kê khối 6,7,8 hoàn thiện trước ngày 17/5/2019

- Tổng hợp kết quả học kỳ I theo mẫu hướng dẫn chung của phòng.Các biểu còn lại nộp trước ngày 25/5 về PGD.

- Hoàn thiện ngân hàng đề  cả năm nộp về cho tổ trưởng, tổ trưởng nộp về cho CM nhà trường ngày 19/5/2019.

-  Thành lập Hội đồng ra đề và viết bài thu hoạch BDTX ngày 11/5/2019

- Kê khai và duyệt các tiết dạy ngoài trời môn thể dục. Tiết dạy vượt tiết và duyệt ngày 17/5/2019

- Thu hồ sơ nộp về nhà trường( cá nhân, tổ CM).25/5/2019

4. Kiểm tra nội bộ:  Kiểm tra nề nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần,  kiểm tra học kỳ II; đánh giá xếp loại 02 mặt giáo dục.

Kiểm kê thiết bị, SGK...thu quỹ XHH. Hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9. Bàn giao tài sản cho nhân viên bảo vệ. Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

5.  Đoàn- Đội:

Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện chương trình phát măng non, HĐNGLL. Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ( 18/9). Bàn giao HS về địa phương. Tổng kết HĐ Đội, Làm lễ Tri ân các thầy cô dành cho HS lớp 9.

Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên đợt II cho HS lớp 9( 17/5). Tổ chức truyền thông về Phòng chống tai nạn thương tích. 

6. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ các đồng chí thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch để gửi về Đảng bộ thị trấn xét duyệt đi thẩm tra lý lịch tại địa phương -- Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

Bàn giao tài sản cho nhân viên bảo vệ cuối năm.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

Xứ lý chó dại cắn

Quàng Thị Thìn

6/5/2019

Tư vấn Hướng nghiệp, giới thiệu về sách

Nguyễn Thị Lan

Lương Thị Chinh

13/5/2019

Phòng chống tai nạn thương tích

Nguyễn Thị Lan,

Nguyễn Thanh Ngọc

22/5/2019

10. Các hoạt động khác

-Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, các câu lạc bộ

- Hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9 và xét tốt nghiệp THCS

- Tổng kết năm học. Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá XL chuẩn CBQL, GV, công chức cuối năm.

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm trước 25/5

- Duyệt tiết dạy ngoài trời, 02 buổi/ ngày.

- Kiểm tra rèn luyện thân thể của HS.

- Thống kê các biểu mẫu cuối năm.

- Nộp các loại báo cáo.

- Tổng kết trường.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Bàn giao HS về địa phương.

- Tổ chức 1/6 cho con cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Xét nâng lương đợt II.

- Tập huấn dân quân tự vệ ( 20->26/5).

- Nhập dữ liệu vào phầm mền quản lý dữ liệu quốc gia của học sinh.

- Đăng ký nghỉ phép hè. Phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực hè.

11. Biện pháp thực hiện

- Lên kế hoạch thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đồng chí thực hiện kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Tiếp tục quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương. Đọc báo, nghe đài, xem truyền hình... để nắm được tin tức thời sự.

2. Công tác chính trị, tư tưởng và thi đua:

- Tư tưởng, chính trị: Quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng, cũng như nội quy, quy chế của Nhà trường.  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Thi đua: Phát động thi đua đợt IV chào mừng ngày thành giải phóng Điện Biên phủ 7/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh,110 năm thành lập tỉnh Điện Biên. Thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua: “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Xây dựng trường học an toàn, không có khói thuốc, không có các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt thực hiện tốt ATGT, ATTT...

3. Chuyên môn:

- Học 1 buổi/ngày. Rà soát chương trình, chất lượng dạy học, số lần điểm, quy chế đánh giá xếp loại HS.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ từ ngày 7-> 9/5 các môn. Ra đề, in sao đề, coi kiểm tra, chấm thi theo QĐ của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Hoàn thiện chương trình đối với HS lớp 9 trước ngày 12/5 , các lớp khác trước ngày 25/5.  Nhập điểm vào phần mền quản lý học tập. Hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 và xét tốt nghiệp HS lớp 9 theo QĐ của Phòng giáo dục ngày 16,17/5.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 vào ngày 11/5. GV  bộ môn hoàn thiện trước ngày 10/5.

- Hoàn thiện ngân hàng đề và nộp về CM nhà trường theo kế hoạch.

- Tổng kết HĐ chuyên môn của tổ. Đánh giá xếp loại chuẩn GV, xếp loại công chức, thi đua cuối năm- Viết bài thu hoạt BDTX. Thực hiện nghiêm túc.

- Ôn tập cho HS lớp 9 để chuẩn bị thi vào lớp 10 cho các trường nội trú 01 lớp

- Bàn giao chất lượng HS lớp 5 với trường tiểu học

-Thống kê vào các biểu mẫu và hoàn thành các biểu theo đúng thời gian  quy định.

- Hoàn thiện ngân hàng đề  cả năm nộp về cho tổ trưởng, tổ trưởng nộp về cho CM nhà trường ngày 19/5/2019.

-  Thành lập Hội đồng ra đề và viết bài thu hoạch BDTX ngày 11/5/2019

Tồn tại: Việc kê khai các tiết dạy 02 buổi còn chậm.

4. Kiểm tra nội bộ: Chỉ đạo nhà trường kiểm tra nề nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm, tỷ lệ HS đi học chuyên cần,  kiểm tra học kỳ II; đánh giá xếp loại 02 mặt giáo dục.Kiểm kê thiết bị, SGK...thu quỹ XHH. Hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9. Bàn giao tài sản cho nhân viên bảo vệ. Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

5. Công tác phát triển đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ 02 đồng chí ( T. Hoa, Chính) thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch để gửi về Đảng bộ thị trấn xét duyệt đi thẩm tra lý lịch tại địa phương. Và 02 đống chí Đảng viên dự bị. Tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng đảng phí đúng thời gian quy định.

7. An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường cho nhân viên bảo vệ hằng ngày và bảo đảm tài sản nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, ATTT được bảo đảm, không có bạo lực học đường, không có mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt ATGT và nhà trường không có khói thuốc.

Bàn giao tài sản cho nhân viên bảo vệ cuối năm.

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt có ý thức kỷ luật trong công tác.  Luôn luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc được giao, giúp đỡ các đồng nghiệp trong công tác cũng như trong chuyên môn: giảng dạy lớp, phụ đạo và bồi dưỡng HS để nâng cao chất lượng, là tấm gương cho học sinh noi theo Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

9. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Thực hiện theo kế hoạch, xử lý chó dại cắn; Tư vấn Hướng nghiệp, giới thiệu về sách; Tổ chức HĐ ngoại khoá về Phòng chống tai nạn thương tích do chương trình vùng Mường Chà tài trợ kinh phí. Buổi truyền thông ngoại khoá có chất lượng tốt.

10. Các hoạt động khác

-Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, các câu lạc bộ

- Hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9 và xét tốt nghiệp THCS

- Tổng kết năm học. Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá XL chuẩn CBQL, GV, công chức cuối năm.

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm trước 25/5

- Duyệt tiết dạy ngoài trời, 02 buổi/ ngày.

- Kiểm tra rèn luyện thân thể của HS.

- Thống kê các biểu mẫu cuối năm.

- Nộp các loại báo cáo.

- Tổng kết trường.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Bàn giao HS về địa phương.

- Tổ chức 1/6 cho con cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Xét nâng lương đợt II.

- Tập huấn dân quân tự vệ ( 20->26/5).

- Nhập dữ liệu vào phầm mền quản lý dữ liệu quốc gia của học sinh.

- Đăng ký nghỉ phép hè. Phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực hè.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  THÁNG 6,7 /2019

1. Triển khai các văn bản và tin tức địa phương, của tỉnh ... chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng.

- Tiếp tục quán triệt, học tập tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng:  Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị;  Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên; VB số 304/PGDĐT ngày 5/9/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống phòng chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

-Tiếp tục phổ biến tin tức thời sự của địa phương, tỉnh của trung ương. Đọc báo, nghe đài, xem truyền hình... để nắm được tin tức thời sự.

2. Phân công trực hè và nghỉ phép

2. 1. Ban giám hiệu

Trực trường, giải quyết mọi công việc của nhà trường: Các văn bản đi và đến, công tác tuyển sinh,  học sinh chuyển đi và tiếp nhận HS chuyển đến. Mỗi đồng chí trực 1 tháng.

2.2. Giáo viên:

     CBGVNV nghỉ phép năm 2019.

Đối với giáo viên nghỉ từ 1/6 đến hết ngày 31/7. CBGVvà đi làm 1/8/2019.

   Bàn giao tài sản các phòng cho NVBV có niên phong. Chìa khoá các phòng làm việc bàn giao lại cho nhà trường..

2. 3. Nhân viên

Luôn phiên nghỉ phép và  nghỉ phép theo luật quy định, nhưng phải đảo bảo có nhân viên trực và làm việc tại trường theo giờ hành chính theo quy định.

Nhân viên bảo vệ: Trực trường, và khu nội trú 24/24 giờ. Làm công tác vệ sinh quét dọn sân trường, quét dọn các hành lang của các phòng. Làm cỏ các bồn hoa, cây cảnh,  trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, cắt tỉa cây cảnh.

 Nhận bàn giao tài sản của nhà trường, khu vực nội trú.( Bàn giao từ GVCN, NV kế toán, chốt tất cả các cửa trong phòng, hoặc buộc dây thép và tắt các thiết bị điện).

 Mở các phòng có máy tính, máy chiếu khởi động 02 lần/ 01 tháng.

 Nhân viên kế toán: 

 Kiểm tra lại chứng từ ngân sách chuẩn bị cho đoàn kiểm toán kiểm tra ngân sách trong tráng 6. Làm chế độ lương và các chế độ khác cho GV-NV.

Làm công tác vệ sinh quét dọn sân trường, quét dọn các hành lang của các phòng. Làm cỏ các bồn hoa, cây cảnh,  trồng và chăm sóc các bồn hoa.

 Nhân viên y tế, nhân viên văn thư:

  • Làm công tác tuyển sinh vào lớp 6:

Thu hồ sơ HS: Học bạ, giấy khai sinh phải có sự logic giữa các giấy từ trong hồ sơ.

+ Thu 01 bản hộ nghèo( nếu là hộ nghèo).

           + HS thuộc vùng khó khăn cách trường 07 cây thu 01 bản hộ khẩu.

          + HS viết đơn theo mẫu của nhà trường.

- Quét dọn vệ sinh phòng làm việc của mình, phòng của BGH, tiếp nước khi có khách. Làm công tác vệ sinh quét dọn sân trường, quét dọn các hành lang của các phòng. Làm cỏ các bồn hoa, cây cảnh,  trồng và chăm sóc các bồn hoa.

- Chuyển công văn đi và trực công văn  đến trên hồ sơ công việc. Trả hồ sơ học bạ lớp 9, tiếp nhận hồ sơ chuyển đi và chuyển đến HS trong hè.

2.4. Thời gian đi làm:

+ Thời gian làm việc: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút.

                                    Buổi chiều : Từ 14 giờ đến 16 giờ 45 phút.

3. Công tác phát triển đảng:

  Thực hiện tốt điều lệ Đảng. Giúp đỡ 02 đồng chí ( T. Hoa, Chính) thuộc đối tượng đảng làm hồ sơ lý lịch để gửi về Đảng bộ thị trấn xét duyệt đi thẩm tra lý lịch tại địa phương. Nộp đáng phí đúng thời gian quy định.

4 An ninh trật tự: Bảo vệ trực trường 24/24, Bàn giao tài sản của nhà trường và khu nội trú cho nhân viên bảo vệ.

5. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW:

Các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương, chấp hành tốt chính sách của địa phương nơi cư trú.

Nêu cao tinh thần tự  phê và phê bình và đấu tranh các biểu hiện suy thoái, bệnh quan niêu. Nói và làm theo Nghị quyết với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

6. Công tác tuyên truyền:  GDKNS

Thực hiện theo kế hoạch, xử lý chó dại cắn; Tư vấn Hướng nghiệp, giới thiệu về sách; Tổ chức HĐ ngoại khoá về Phòng chống tai nạn thương tích do chương trình vùng Mường Chà tài trợ kinh phí. Buổi truyền thông ngoại khoá có chất lượng tốt.

7. Các hoạt động khác

          Nghỉ phép và trực nhà trường theo lịch được phân công.

Tuyển sinh, tiếp nhận HS chuyển đên, chuyển đi.

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường. Khởi động các máy tính của các phòng.

Tu sửa cơ sở vật chất.

Dọn vệ sinh trong khuân viên nhà trường. Làm cỏ bón phân, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, cắt tỉa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chuyển bị cơ sở vật chất cho học hè của ngành tại nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Cao Thị Oanh
Nguồn:THCS Thị trấn Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 12 : 148
Năm 2021 : 16.394
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới