A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch

          1. Căn cứ pháp lí

Căn cứ vào Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013của chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Thông tư số 39/2013/TT –BGD ĐT ngày 4/12/2013 của bộ giáo dục về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

 Căn cứ vào số 542/PGD-THCS về hướng dẫn kiểm tra của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà;

Căn cứ vào số: 38/THCS Thị trấn Mường Chà về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2019 - 2020 của trường;

 Căn cứ kết quả  kiểm tra năm học trước 2018-2019,

          2. Căn cứ vào thực trạng nhà trường:

* Điểm mạnh :

Các văn bản về công tác kiểm tra trường học được phòng GD  chỉ đạo cụ thể.

Công tác kiểm tra trường học được thực hiện thường xuyên.

Ban giám hiệu và tổ trưởng, tổ phó các tổ cùng các đồng chí CBGVNV đều nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

          Cơ sở vật chất đã được đầu tư tốt hơn, đặc biệt là công nghệ thông tin.

* Điểm yếu :

          Ban thanh tra nhân dân, thanh tra giáo dục còn phải kiêm nhiệm công việc khác nên thời gian hạn hẹp.

Một số đồng chí còn chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm  tra.

II. Nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện

  1. Nhiệm vụ:

1.1: Nhiệm vụ trọng tâm:

        Hoạt động kiểm tra là một trong những hoạt động thường xuyên của Hiệu trưởng, là khâu quan trọng trong chu trình quản lý; kiểm tra nội bọ còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy nâng cao hiệu quả các hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Tổ chức nhiều hình thức kiểm tra: Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, kiểm tra chuyên đề,  kiểm tra các tổ, nhóm chuyên môn đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra đột xuất.

  Kiểm tra nhằm tập trung chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong lĩnh vực dạy và học, tài chính, tài sản, trong thi cử, xét lên lớp, phát văn bằng chứng nhận, dạy  2 buổi/ngày... nhằm rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

      Công khai kết quả kiểm tra nhằm tác động tích cực cho hệ thống kiểm tra.

1.2: Nhiệm vụ cụ thể :

Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường. Các thành viên kiểm tra nội bộ là các đồng chí có đủ khả năng tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiến, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Đảm bảo đầu đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; có hiệu quả.

 Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung có liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý dứt điểm sau kiểm tra.

Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ trong những năm sau:   

2. Nội dung, chỉ tiêu kiểm tra

2.1. Kiểm tra hoạt sư phạm của nhà giáo

 ( Theo Thông tư số 43/2006)

Kiểm tra 6->8 giáo viên.

* Nội dung kiểm tra

a. Trình độ sư phạm của nhà giáo.

b.  Việc thực hiện quy chế chuyên môn.

c. Kết quả giảng dạy.

* Đánh giá xếp loại

a. Đánh giá trình độ nghiệp vụ sư phạm.

b. Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn.

c. Đánh giá kết quả giảng dạy.

d. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

2.2 Kiểm tra lớp học và học sinh:

Kiểm tra toàn diện lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện đánh giá, tình hình học sinh. Đặc biệt các lớp có dấu hiệu đi xuống trong phong trào  thi đua, các học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường cụ thể:

- Kiểm tra duy trì sỹ số HS: 1 lần/ 01 tuần.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm:

+ Sổ điểm, sổ đầu bài: 1 lần/ 1 tháng.

+ Sổ chủ nhiệm: 1-> 2 lần/ năm học

+ Dự giờ sinh hoạt lớp: 1-> 2 tiết/ năm học .

+ Đánh giá xếp loại học sinh: 2 lần/ năm học.

+Sự phối hợp giữa nhà trường và giáo viên chủ nhiệm: 1 lần/ năm học.

+ Công tác thu XHHGD: 1->2 lần/ năm học.

+ Kiểm tra hồ sơ của học sinh: 1->2 lần/năm học.

+ Chế độ học sinh: 1->2 lần/ năm học.

+ Chế độ của CBGV, NV, HS: 1 -> 2 lần/ năm học.

2.3 Kiểm tra các tổ, nhóm chuyên môn:

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: 2 lần/năm học.

-Kiểm tra UDCNTT,TB, đồ dùng  dạy học: 1 lần/ tháng.

- Kiểm tra chấm thanh tra bài kiểm tra và lưu bài kiểm tra: 4 lần/ năm học.

- Kiểm tra dạy 2 buổi/ngày: 4 lần/ năm học.

- Kiểm tra giáo án đột xuất: 2 lần/năm

2.4. Kiểm tra chuyên đề:

- Kiểm tra thực hiện 3 công khai: 1 lần/ năm học.

- Kiểm tra việc quản lý, tài chính, tài sản của nhà trường: 1 lần.

+ Kiểm tra công tác quản lý hành chính gồm các nội dung sau: 1 lần/1 nội dung.

+ Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn, đi, công văn đến, việc quản lý con dấu, văn bản bảo mật.Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính; sổ đăng bộ, sổ gọi tên và nghi điểm, sổ theo dõi phổ cập, sổ quản lý cấp phát văn bằng; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra đánh giá giáo viên, hồ sơ tuyển sinh...

+ Kiểm tra việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

+ Kiểm tra thư viện, thiết bị thí nghiệm: Cơ sở vật chất, việc sắp xếp, bố trí, trang trí vệ sinh, số lượng, chất lượng, việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, trả thiết bị; hồ sơ sổ sách, thực hiện giờ giấc...

+ Kiểm tra thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

2.4. Công tác kiểm tra khác

- Kiểm tra các nội dung trên, ngoài ra còn kiểm tra:

+ Kiểm tra công tác nội trú( Cơ sở vật chất, các hoạt động ăn, ở và sinh hoạt của học sinh...): 1 lần/ tháng

+ Thực hiện hiện quy chế dân chủ trong nhà trường: 1-> 2 lần/ năm học

+ Quản lý và tổ chức giáo dục đạo đức học sinh: 1 lần/ năm học.

+ Đánh giá xếp loại thi đua: 1 lần/ năm học.

3.- Biện pháp

          - Tổ chức quán triệt tới toàn thể CBGVNV nội dung đánh giá xếp loại GVNV, TT 43 về kiểm tra toàn diện giáo viên, kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Mường Chà.

          - Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể kế hoạch tháng, tuần, công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ.

          - Kiểm tra toàn diện, chuyên đề; đối với  CBGV cần quan tâm, theo chủ đề, nội dung của tháng.

         - Tổ chuyên môn thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở GV thực hiện tốt nội qui, qui định về chuyên môn, kế hoạch chung của trường, của tổ.

          - Phân công Ban kiểm tra là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn vững vàng và có cùng chuyên ngành đào tạo.

          - Làm tốt công tác tư vấn, thúc đẩy, tăng cường kiểm tra sau kết luận.

          - Phối hợp tốt với công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm tra nội bộ.

          - Hàng tháng hiệu trưởng đưa nội dung kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác có điều chỉnh bổ xung cho sát tình hình thực tế.

III- Kế hoạch cụ thể :

Tháng

Nội dung kiểm tra

Thời

gian

 thực hiện

Phương

 pháp

K. tra

Đối

 tượng

kiểm

 tra

Lực lượng kiểm tra

8,9

2019

* Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Lập kế hoạch: Phân phối chương trình, kế hoạch phụ đạo, BD, lịch báo giảng.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS,chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài, Lịch báo giảng

- Ký duyệt đầu năm học bạ HS lớp 6

* TV-TB:

Đăng ký, sử dụng, mượn trả thiết bị, UDCNTT trong dạy học.

Công tác mượn sách giáo khoa

* Chế độ chính sách:

-  Thực hiện 03 công khai, cấp phát văn phòng phẩm cho GV.

- Xét duyệt chế độ HS.

 

T 3

T 1->6

 

T 4

 

 

T 1->6

 

T 6

T 6

T 3

 

T 6

 

T 1

 

T 2

 

T 3

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

 

 Giáo viên

 

 

GV

 

 

 

 

 

GVCN

GVCN

 

KT, HT

KT, TQ

TV

 

KT

 

KT, GVCN

 

TCM

 

 

Cương

 

 

Ngọc

 

Oanh

Cương

Oanh

 

Cương

 

Oanh

 

V. Anh

 

Oanh

10

2019

* Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Công tác thi  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

- Dự giờ thường xuyên.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài, lịch báo giảng.

- Hồ sơ HS các lớp.

* TV-TB:

Đăng ký, mượn trả TB dạy học.

* Các hoạt động khác:

-  Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

 

T 6->10

 

T 7->10

 

T 6

 

T 6,7

T 8

 T 10

 

T 6->10

T 9

T 10

T 8

 

T 8

T 9

 

 

T 8

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 

Kế hoạch

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

 

 

 

GV

 

Ban N.trú

P. Anh

 

 

GV, NV

 

TCM

 

Oanh

Cương

Cương

T.QĐ

 

TCM

 

Ngọc

Oanh

Cương

Cương

Cương

 

Cương

Cương

 

 

Oanh,

Cương

11

2019

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

 - Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài, lịch báo giảng.

 * TV-TB:

Kiểm tra đăng ký, sử dụng, mượn trả TB  và UDCNTT trong dạy học.

* Các hoạt động khác:

-  Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

 

T11->14

T11->14

 

T 13

T 13

 

T11->14

T 14

T 14

 

T 14

 

T 14

Tr. tháng

 

Kế hoạch

 

 

Đột xuất

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

Đột xuất

 

 GVCN

 

 

GV

GV

 

GVCN

 

GVCN

 

GV, NV

 

 

Ban N.trú

NV, NV

 

TCM

 

 

TCM

TCM

BKTr

Ngọc

Oanh

TCM

 

Cương

 

 

Cương

BKTr

 

 

 

 

 

12

2019

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy học CBGV, NV

-KD giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Rà soát chương trình.

-Chấm và lưu bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ I, ngân hàng học kỳ I.

- Đánh giá xếp loại HS.

- Công tác dạy 2 buổi/ngày.

- Sử dụng TB dạy học trong tiết dạy thực hành.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS, nền nếp HS, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng.

* TV-TB:

- Đăng ký,sử dụng, mượn trả TB dạy học, UDCNTT.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị, SGK...

* Công tác tài chính:

- Chi trả chế độ cho GV, HS.

- Thu quỹ XHHGD.

* Các hoạt động khác:

-  Tổ chức hoạt động  nội trú.

-  Quản lý hành chính.

- Công tác thống kê, báo cáo.

 

T15 ->18

Tr. tháng

 T 17

T 16

T 18

 

T 18

T 16

T 16

 

 

T15 ->18

 

 

T 18

 

T 18

 

T 19

 T 19

T 19

T 19

 

Tr. tháng

T 19

T 19

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Đột xuất

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 Giáo viên

GV

GV

GVBM

GVBM

GVBM

GVCN

GV

GV

 

 

GVCN

 

GVBM

GVCN

 

T. trường

 

GV,NV

 

KT, TQ

GVCN

 

BQLNT

Thuý

GVCN

 

TCM

TCM

Cương

TCM

Oanh

 

Oanh

V. Anh

TCM

 

 

Ngọc

 

Cương

Oanh

 

Cương

 

QD

 

V. Anh

V. Anh

 

Oanh

Oanh

Oanh

1

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy học CBGV, NV

ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra xây dựng ngân hàng kỳ II, kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng.

- Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

- Phân công công tác học kỳ II.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS,nề nếp HS, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng

* TV-TB:

- Đăng ký, mượn trả TB dạy học

* Các hoạt động khác:

- Công tác nội trú

- Đột xuất các hoạt động

 

Tr. tháng

 

T 21

 

 T 20

T 21

 

Tr. tháng

 

T 23

T 23

 

Tr. tháng

 

T 22

Tr. tháng

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Đột xuất

 

 Giáo viên

 

GV

 

GV

Cương

 

GVCN

 

GVCN

GVCN

 

GVBM

GV, Hùng

NV

GV, NV

 

TCM

 

Cương

 

TCM

V. Anh

 

Ngọc

 

Oanh

Cương

 

Cương

 

Cương

BKtr

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    2

  2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB. Công tác sinh hoạt chuyên đề, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

- Kiểm tra công tác dạy 2 buổi/ngày và chấm thanh tra bài kiểm tra

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng

- Công tác phối hợp GVCN với CMHS

* TV-TB:

- Đăng ký, mượn trả TB dạy học.

* Đội:

Kiểm tra thực hiện công tác Đội.

*Các hoạt động khác:

Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

 

Tr. tháng

Tr. tháng

 

 

T 26

T 25

 

 

T24->27

T 27

 T 27

T 24

 

Tr. tháng

 

25->27

 

Tr. tháng

 

Kế hoạch

 

 

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Đột xuất

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Đột xuất

 

 Giáo viên

GV

 

 

GV

GV

 

 

GVCN

GVCN

 

GVCN

 

GV

 

Ngọc

 

GV,NV

 

TCM

TCM

 

 

V. Anh

 

 

Ngọc

Oanh

Cương

Oanh

 

Cương

 

Oanh

 

BKtra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Thi GVDG cấp trường

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày, BDHSG

Phụ đạo HS yếu

 * GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, nền nếp HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng

- Công tác chủ nhiệm, và  chú ý hồ sơ học sinh lớp 9 

* TV-TB:

- Đăng ký, mượn trả TB dạy học, UDCNTT.

* Các hoạt động khác:

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động

- Kiểm tra hoạt động chi đoàn.

 

 T28>31

 

 

T28>31  T 28

 

 

Tr. tháng

 

 

T 31

T 30

 

 

Tr. tháng

 

 

Tr.tháng

T 31

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

Đột xuất

Kế hoạch

 

 Giáo viên

GVBM

 

   GV

GV, HS

 

GVBM

GVCN

 

GVCN

GVCN

GVCN

 

 

GVCN

GV

 

GV, NV

Lan

 

TCM

TCM

 

V. Anh

 

 

Ngọc

 

Oanh

Cương

TCM

 

 

Cương

 

 

BKtra

Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

4

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra  toàn diện 2 GV.

- Rà soát tiến độ chương trình.

- Thi HSG cấp trường.

- Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

 * GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, nề nếp HS

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng

* TV-TB:

- Đăng ký,sử dụng, mượn trả TB dạy học, UDCNTT.

* Các hoạt động khác:

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

 

T32->36

T32->36

 

 T 33

 T 32

T 32

T 36

Tr.tháng

 

 

Tr.tháng

 

 T 36

 T 36

 

T 36

 

 

Tr.tháng

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Đột xuất

 

 Giáo viên

GVBM

 

GV

GVBM

GVBM

GV, HS

GV, HS

 

 

GVCN

 

GVCN

GVCN

 

GV, Hùng

 

 

GV-NV

 

TCM

TCM

 

TCM

Cương

Oanh

TCM

 

 

Ngọc

 

Oanh

Cương

 

Cương

 

 

BKtra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, ĐK mượn, trả TB.

- Kiểm tra  thi học kỳ II.

 * GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, nề nếp HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài. Lịch báo giảng

- Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

* TV-TB:

- Đăng ký, mượn trả TB dạy học

* Các hoạt động khác:

-Kiểm kê  tài sản, thiết bị, SGK cuối năm và bàn giao tài sản cho NV bảo vệ.

- Đánh giá xếp loại thi đua, viên chức, chuẩn NN GV, hiệu trưởng.

- TK, báo cáo.  XL 2 mặt GD.

 

T37->40

T37->40

 T 37

 

T37->40

 

T 38

T 38

T 37

 

T 37,38

 

T 36

T 37

T 39,40

 

T 38

 

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 Giáo viên

GVBM

GV, HS

 

GVCN

 

GVCN

GVCN

GVCN

 

GVCN

 

GVBM

 

GVNV

 

GVCN,

 

TCM

TCM

Oanh

TCM

Ngọc

 

Oanh

Cương

Thư ký

 

Cương

 

Cương

Oanh

V.Anh

 

Oanh

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9/2019

1. Chuyên môn

+Thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

+Phân công cụ thể các thành viên trong tổ kiểm tra thực hiện theo kế hoạch.

+ Kiểm tra nề nếp CBGV, NV, thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn lên lớp muộn đồng chí Quân.

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB. Thực hiện tốt. Đ/c Quân, Quyên chưa ký trả đúng thời gian quy định.

- Lập kế hoạch: Phân phối chương trình, kế hoạch phụ đạo, BD, lịch báo giảng. Thực hiện đúng thời gian, bảo đảm nội dung, có tích hợp hoạt động trải nghiệm, an ninh quốc phòng, môi trường.... Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng sát với đối tượng học sinh.

-Kiểm tra đột xuất UDCNNTT( đồng chí Thuận), Kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết thực hành( đồng chí Lan, Hiền), kết quả thực hiện tốt.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Kiểm tra sỹ số HS, tuy nhiên tỷ lệ đi học chuyên cần chưa cao. Các lớp đã có kế hoạch làm cỏ bón phân theo khu vực được phân công, tuy nhiên vẫn còn chưa tích cự cho nên bồn hoa cũng chưa lên được tốt.

- Sổ điểm lớp các lớp đã ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Học bạ lớp 6 đã hi đầy đủ các trang đầu. Tuy nhiên vẫn còn thiếu ảnh dán trong học bạ.

-  Đã kiểm tra số ghi đầu bài các lớp, tuy nhiên vẫn còn để tẩy xóa một số lớp.

3. TV-TB:

-Đăng ký, sử dụng, mượn trả thiết bị, UDCNTT trong dạy học tương đối kịp thời. Tổng số tiết sử dụng đồ dùng dạy học là: 846 lượt; số tiết UDCNTT trong dạy học là: 547 tiết.

 - Thư viện đã cho HS diện chính sách mượn sách giáo khoa là 156 bộ.

4.Chế độ chính sách:

-  Thực hiện 03 công khai kịp thời: Thu, chi tài chính; cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Kiểm tra cấp phát văn phòng phẩm cho GV kịp thời, đầy đủ.

- Xét duyệt chế độ HS kịp thời bảo đảm. Kết quả số HS được hưởng bán trú là 134. HS ở  nhà nội trú là: 51, HS được hỗ trợ tiền nhà ở là: 83 HS; chế độ hỗ trợ chi phí học tập và 98; Miễn, giảm 70 % học phí là 140; HS khuyết tật là 2 HS.

Tồn tại: Thu hồ sơ còn chậm lớp 6b. Danh sách xác nhận ở địa phương còn không đúng kế hoạch do có nhiều HS trái tuyến về học tại trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019

 

Tháng

Nội dung kiểm tra

Thời

gian

 thực hiện

Phương

 pháp

K. tra

Đối

 tượng

kiểm

 tra

Lực lượng kiểm tra

10

2019

* Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Công tác thi  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

- Dự giờ thường xuyên.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* GVCN:

- Kiểm tra sỹ số HS.

- Sổ điểm lớp.

- Sổ ghi đầu bài, lịch báo giảng.

- Hồ sơ HS các lớp.

* TV-TB:

Đăng ký, mượn trả TB dạy học.

* Các hoạt động khác:

-  Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

 

T 6->10

 

T 7->10

 

T 6

 

T 6,7

T 8

 T 10

 

T 6->10

T 9

T 10

T 8

 

T 8

T 9

 

 

T 8

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 

Kế hoạch

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

 

 

 

GV

 

Ban N.trú

P. Anh

 

 

GV, NV

 

TCM

 

Oanh

Cương

Cương

T.QĐ

 

TCM

 

Ngọc

Oanh

Cương

Cương

Cương

 

Cương

Cương

 

 

Oanh,

Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra học bạ HS các lớp và lưu giữ hồ sơ của cá nhân, các đoàn, các lớp năm học 2018-2019. Thực hiện tương đối tốt.

- Kiểm tra nền nếp của HS: Công tác vệ sinh, sỹ số HS đạt 97 %, vần còn  một số HS ở khối 13 chưa ra lớp. Đồ dùng và sách giáo khoa các lớp. Cơ bản HS có đồ dùng học tập và sách giáo khoa.

 

nghiêm túc.

+ Kiểm tra tỷ lệ HS đi học chuyên cần khoảng từ 96 % đến 97 %.

+ Kiểm tra công tác công khai của nhà trường, phát văn phòng phẩm cho GV. Đảm bảo đúng, đủ các chế độ, công tác công  khai  kịp thời, đúng quy chế.

+ Kiểm tra việc cho mượn sách giáo khao: Tổng số: 110 bộ sách giáo khoa được mượn cho các học sinh thuộc diện chính sách.

+ Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm, sổ điểm các lớp, đảm bảo nội dung. Tồn tại:  Học bạ HS lớp 6 chưa dán ảnh. Một số thông tin học sinh chưa ghi đầu đủ.  Lớp 7b,c, lớp 6c, 8c.

+ Kiểm tra học bạ lớp 6. GV chủ nhiệm đã co đủ học bạ cho HS và ghi đầy đủ các thông tin trong học bạ. Chưa có ảnh trong học bạ.

+ Kiểm tra hồ sơ xét duyệt chế độ cho HS bán trú và hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí cho HS. Kết quả là:   130 HS được giảm 70 % học phí. 1 HS được giảm 50 % học phí. Học sinh khuyết tật 02 HS. Hỗ trợ tiền nhà ở 99 HS. HS được hưởng chế độ bán trú 151/171 HS và có 52 HS ở nhà nội trú. Đã triển khai văn bản và thành lập hội đồng xét chế độ chính sách đúng đối tượng cho HS.

+ Kiểm tra cấp phát văn phòng phẩm đầu năm cho giáo viên. Thực hiện đúng, đủ số lượng văn phòng phẩm cho giáo viên.

+ Kiểm tra ca trực bảo vệ của đồng chí Nguyễn Văn Minh. Đồng chí Minh không có mặ trong thời gian ca trực.

+ Kiểm tra cho mượn sách giáo khoa trong thư viện. Nhân viên thư viện thực hiện tốt cho mượn sách giáo khoa cho học sinh đúng đối tượng học sinh diện chính sách. Tổng số sách giáo khoa cho mượn là: 110 bộ. 

+ Kiểm tra đăng ký mượn trả thiết bị. Các tổ đã thực hiện đăng ký mượn trả thiết bị đúng thời gian. Tổ KHXH tổ phó chuyên môn cần ký duyệt cuối tuần và một số GV còn chưa ký mượn trả kịp thời.

+ Kiểm tra số điểm các lớp. Cơ bản các lớp đã ghi đầy đủ thông tin, trình bày sạch đẹp. Tôn tại một số thông tin củ học sinh chưa cập nhật đầy đủ) 7c; 8c, 6c).

+ Kiểm tra sổ ghi đầu bài. Thực hiện ghi chép và nhật xét của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn một số GVCN chưa nhận xét cuối tuần( 8b, 8c, 9a), Giáo viên bộ môn còn quyên không ký( Môn nhạc lớp 8a); thiếu tên bài dạy lớp 6b( công nghệ, phụ đạo NN, vật lí).

+ Thực hiện 03 công khai kịp thời và dán ở bản tin.      

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Cao Thị Oanh
Nguồn:THCS Thị trấn Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 427
Năm 2022 : 427
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới