A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động Y tế trường học trường THCS Thị trấn năm học 2019 – 2020

Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT, ngày 22/05/2016, Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định công tác y tế trường học;

Căn cứ Kế hoạch số  481/PGD ĐT – CMMN, ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học năm học 2019 - 2020

Căn cứ kết quả hoạt động Y tế trường học năm học 2018 - 2019, Trường THCS Thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Tăng cường kiến thức phòng chống bệnh, tật học đường góp phần giảm tỷ lệ mắc, kiểm soát và hạn chế một số yếu tố nguy cơ của bệnh, tật học đường phổ biến  hiện nay. Tăng cường hoạt động tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về y tế trường học cho cán bộ ngành y tế và ngành giáo dục. Khám, tư vấn sức khỏe và có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho học sinh tại các trường học. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học nhằm tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% học sinh và giáo viên trong toàn trường được truyền thông, tiếp cận các biện pháp phòng chống bệnh, tật và phòng chống dịch trong trường học;

- 100 % học sinh được khám, tư vấn sức khỏe và có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho học sinh;

- 100% các trường hợp mắc bệnh, tật tại trường được phát hiện và xử lý theo quy định,  đồng thời được thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ;

- Định kỳ 09 lượt  (01 lần/01 tháng) tổ chức giám sát các yếu tố, điều kiện vệ sinh trường học, nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho học sinh tại trường;

- 100% cán bộ, giáo viên trong trường được tập huấn nâng cao kiến thức về công tác y tế trường học;

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trường.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

2.1.Thời gian: Từ 26/08/2019 đến 31/05/2020

2.2. Địa điểm: Triển khai tại Trường THCS Thị trấn.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  3.1. Truyền thông nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật học đường:

Sử dụng tài liệu của Bộ Y tế để triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trong trường học.

- Đối tượng truyền thông: 421 học sinh và 24 giáo viên tại trường học.

- Hình thức truyền thông:

+ Truyền thông trực tiếp: Tổ chức 18 buổi truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên và học sinh tại trường.

+ Truyền thông gián tiếp qua hình thức loa phát thanh tại các nhà trường 01lần/tuần

+ Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh, tật học đường, sức khỏe vị thành niên trong các giờ giảng chính khóa, các buổi ngoại khóa.

+ Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng.

3.2. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh.

  - Triển khai tổ chức các hoạt động  khám sức khỏe đầu vào và đầu ra theo năm học cho học sinh. Lập sổ theo dõi và quản lý sức khỏe cho học sinh theo năm học như trong thông tư 13

+ Số học sinh được khám và quản lý sức khỏe: 421 học sinh.

+ Thời gian khám sức khỏe cho học sinh: 2 lần/ năm vào tháng 9 và tháng 3 hoặc tháng 4 học kỳ II.

+ Hình thức khám: Phối hợp với trạm y tế tại địa phương khám, phát hiện các bệnh theo các chuyên khoa và khám thể lực cho học sinh.

- Giám sát thường xuyên tại các trường học nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời bệnh, tật học đường cho học sinh.

- Tổ chức và thực hiện xử lý sơ cấp cứu tại chỗ cho các học sinh, giáo viên đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh.

- Phối hợp để tổ chức tiêm chủng ( nếu có )

- Tư vấn cho học sinh, giáo viên  về các vấn đề liên quan đến bệnh, tật và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh; hướng dẫn cho học sinh tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- Xây dựng môi trường vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; tăng cường hoạt động thể lực; xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện.

3.3. Giám sát, đánh giá thực hiện công tác Y tế học đường.

Tổ chức thực hiện tự kiểm tra, giám sát tại trường.

Thời gian: 02 lần/năm học. Đầu năm học và đầu kỳ 2.

Thành phần: Ban giám hiệu, cán bộ y tế trường học, giáo viên chủ nhiệm các lớp, cán bộ đoàn đội, bảo vệ.

Nội dung:

3.3.1.  Điều kiện phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học.

- Căn cứ các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) rà soát, bổ sung và dần hoàn thiện các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

3.1.2. Các điều kiện cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học.

- Bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh tại  trường học theo quy định.

 + Trường học cung cấp đủ nước uống cho học sinh, tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học sinh trong một buổi học;

+ Trường học cung cấp đủ nước sinh hoạt cho học sinh, tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một buổi học.

+ Trường học có học sinh nội trú cung cấp đủ nước ăn uống và sinh hoạt, tối thiểu 100 lít cho một học sinh trong 24 giờ;

- Nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới các công trình vệ sinh cho học sinh theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT. Bố trí chỗ rửa tay với nước sạch và xà phòng phù hợp với điều kiện từng địa phương.

- Hướng dẫn việc thu gom và xử lý chất thải của các trường học theo đúng quy định.

3.3.3. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nâng cao chất lượng và điều kiện vệ sinh cho bếp ăn tập thể ở nhà trường theo quy định.

- Tham gia tập huấn và khám sức khỏe định kỳ cho người làm việc tại các bếp ăn tập thể của nhà trường. Ban giám hiệu của nhà trường phối hợp với Trạm y tế Thị trấn tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường mình nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.3.4. Đảm bảo môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng.

- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, có quyết  định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học.

- Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh, giáo viên, học sinh; giữa trường học với gia đình và cộng đồng.

3.3.5. Đảm bảo các điều kiện phòng y tế, nhân viên y tế trường học.

- Nhà trường đã có phòng y tế riêng, trang thiết bị Y tế tạm đủ.

3.4. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về y tế trường học

Đã tập huấn về y tế trường học theo quyết định tập huấn của Phòng Giáo dục và đào tạo.

Thời gian: Tháng 8/2019.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế đồi cao – Thị xã Mường Lay.

Thành phần: Gồm Y tế trường và các trung tâm y tế và trạm y tế các xã của Thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà.

3.5. Thống kê báo cáo và đánh giá về công tác y tế trường học.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động y tế trường học 01 lần/năm học

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Trường tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học vào cuối mỗi năm học theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 ban hành theo thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT – BGDĐT BYT

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Ban Giám hiệu:

- Phê duyệt kế hoạch;

- Phối hợp với UBND Thị trấn, TYT Thị trấn để thực hiện các hoạt động YTTH.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung chuyên môn của Y tế trường học

- Cân đối ngân sách và phân bổ kinh phí cho hoạt động công tác y tế trường học (nếu có).

4.2. Cán bộ Y tế trường học:

- Xây dựng kế hoạch tham mưu ban giám hiệu;

- Làm đầu mối triển khai các nội dung của kế hoạch; Phối hợp với các thành viên trong Ban chăm sóc sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên trong trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

4.3. Cán bộ, giáo viên, đoàn đội, người làm việc tại bếp ăn tập thể

- Phối hợp với cán bộ y tế triển khai các hoạt động theo kế hoạch;

- Thực hiện các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh theo chức năng nhiệm vụ.

- Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định

 

     Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động Y tế trường học Trường THCS Thị trấn năm học 2019 - 2020, đề nghị các bộ phận nghiêm túc tổ chức thực hiện../.

 

    Nơi nhận:

- Phòng GD&Đt huyện Mường Chà;

- Các tổ;

- Kế toán;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỜNG

 

 

KHUNG KẾ HOẠCH

Hoạt động Y tế trường học năm học 2019 – 2020

 

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiên

Ghi chú

I

Truyền thông nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật học đường

 

 

 

 

1

Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

 

Tuần 4, tháng 8/2019

Tại sân trường

Giáo viên chủ nhiệm, CB YTTH

 

2

Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh

Truyền thông về bạo lực học đường

Tuần 1, tháng 9/2019

 

Tại buổi chào cờ

Giáo viên chủ nhiệm, CB YTTH

 

3

Dinh dưỡng và hoạt động thể lực

Tuyên truyền về cách chăm sóc mắt hiệu quả lứa tuổi học đường.

Tuần 1, tháng 10/2019

 

Tại buổi chào cờ

 CB YTTH

 

4

Chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tuần 1, tháng 11/2019

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

 

5

Truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên

Tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tuần 1, tháng 12/2019

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

CB đoàn, đội

 

6

Phòng chống tai nạn thương tích

Tuyên truyền về bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông.

Tuần 1, tháng 1/2020

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

 

7

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Tuyên truyền bệnh quai bị

Tuần 1, tháng 2/2020

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

 

8

Phòng chống cong vẹo cột sống

Tuyên truyền cách xử trí khi bị bỏng

Tuần 1, tháng 3/2020

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

 

9

Rối loạn (nhiễu) tâm trí học đường

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích

Tuần 1, tháng 4/2020

 

Tại buổi chào cờ

CB YTTH

 

10

Phòng chống  ngộ độc thực phẩm

Tuyên truyền cách xử trí khi bị đuối nước

Tuần 1, tháng 5/2020

 

Tại buổi chào cờ

 CB YTTH

 

11

Tuyên truyền về các bệnh hay gặp vào mùa hè

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh

 

 

 

 

1

Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho khám và quản lý sức khỏe học sinh

Tuần 4, tháng 8/2018

 

CB YTTH, Giáo viên chủ nhiệm.

 

2

Lên lịch và kế hoạch phối hợp với trạm y tế Thị trấn khám sức khỏe đợt 1 cho học sinh

Tuần 3, tháng 9/2018

 

CB YTTH, Giáo viên chủ nhiệm

 

3

Sau khám sức khỏe tính chỉ số BIM và ghi tổng hợp sức khỏe học sinh.

Tuần 4, tháng 9/2018

 

CB YTTH

 

4

Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho khám sức khỏe học sinh đợt 2

Tuần 2, tháng 2/2018

 

CB YTTH

 

5

Tiêm chủng vacxin cho phụ nữ tuổi sinh đẻ ( nếu có )

Tuần 2, tháng 3/2019

 

Trạm Y tế Thị trấn

CB YTTH

 

6

Làm báo cáo công tác y tế trường học

Tuần 3, tháng 5/2019

 

CB YTTH

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Quàng Thị Thìn
Nguồn:Y tế nhà trường Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 148
Năm 2021 : 16.394
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới